eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

projekt dotyczy doprecyzowania przepisów w sprawie waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami poprzez określenie zasad wyboru wskaźników zmian cen nieruchomości na potrzeby tej waloryzacji

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3287
  • Data wpłynięcia: 2015-03-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • data uchwalenia: 2015-05-15
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 985

3287

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Nie przewiduje się wydania aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy w związku z proponowanymi zmianami. Minister
właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekaże
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzór wyciągu z operatu szacunkowego w celu umieszczenia go w centralnym
repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), w terminie 14 dni od dnia
następującego po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Należy uznać, iż projekt przyniesie zakładane efekty, jeżeli po 4 miesiącach od końca kwartału, w którym niniejsza ustawa wejdzie
w życie, Prezes GUS opublikuje wskaźniki zmian cen nieruchomości mieszkalnych.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak dodatkowych dokumentów.

12
strony : 1 ... 3 . [ 4 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: