eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości

2012-10-31 00:15

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości © Andre - Fotolia.com

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Wniosek o ogłoszenie upadłości w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej może obecnie zgłosić każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki.

Przeczytaj także: Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa państwowe to uprawnionym do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości pozostał jedynie, prócz dłużnika i wierzyciela, organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.

W stosunku do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wniosek o ogłoszenie upadłości może także zgłosić minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

W stosunku do każdej osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego żądać ogłoszenia upadłości może również kurator ustanowiony przez sąd rejestrowy dla tej osoby prawnej, która pomimo stosowania grzywien nie stosuje się do obowiązku polegającego na złożeniu w terminie wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe.

W stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100.000 Euro wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić organ udzielający pomocy.

Ponadto konieczne jest w tym miejscu przypomnienie, iż dłużnik jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną przedmiotowy obowiązek ciąży na każdym, kto ma prawo ją reprezentować sam lub łącznie z innymi podmiotami.

Dłużnik oraz uprawniony do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej określonej wyżej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w razie nie złożenia wniosku we wskazanym w ustawie dwutygodniowym terminie.

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze określa elementy, które powinien zawierać każdy wniosek o ogłoszenie upadłości. Ustawa zawiera również wykaz dodatkowych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku we wskazanych w ustawie sytuacjach.

fot. Andre - Fotolia.com

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli.


Każdy wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów jeżeli są ustanowieni, a w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
  2. oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
  3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  4. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;
  5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć odpis z tegoż rejestru. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, nie jest on zobowiązany do podania informacji, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych. Powinien on jednak uprawdopodobnić swoją wierzytelność, a jeśli wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu ma obowiązek wskazać również wstępne propozycje układowe.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: