eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

2013-04-25 08:02

Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej? © apops - Fotolia.com

Nienależyte przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje dla wnioskodawcy. Jakie możliwości dalszego działania przewiduje prawo w takiej sytuacji?

Przeczytaj także: Wniosek o ogłoszenie upadłości

Regulacja w przedmiocie sankcji za złożenie wadliwego wniosku o ogłoszenie upadłości zawiera się w art. 28 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (p.u.n.). Na przestrzeni ostatnich lat przepis ten uległ znaczącej modyfikacji. W pierwotnym brzmieniu przewidywał on rygor w postaci zwrotu wniosku nieodpowiadającego wymogom ustawowym lub nienależycie opłaconego, bez wzywania do uzupełnienia lub opłacenia, jeżeli wniosek pochodził od dłużnika albo od wierzyciela reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego oraz wierzyciela będącego przedsiębiorcą. Tak zaostrzony rygor został uznany za sprzeczny z Konstytucją RP (vide wyrok TK z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt P88/08), zaś sam przepis poddano nowelizacji, która z dniem 12 grudnia 2010 r. złagodziła opisaną sankcję, ograniczając jej zakres zastosowania.

Po pierwsze: możliwość uzupełnienia

Obecnie zwrot wadliwego lub nieopłaconego wniosku bez wzywania do uzupełnień (tzw. zwrot a limine) przewidziany jest tylko dla przypadków, w których wnioskodawca (niezależnie od tego, czy jest nim wierzyciel czy dłużnik) reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli natomiast wnioskodawca działa samodzielnie, a więc bez adwokata lub radcy prawnego, wówczas w świetle przepisu art. 28 ust. 1 p.u.n. w związku z art. 35 p.u.n. znajdzie odpowiednie zastosowanie art. 130 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że przewodniczący powinien wezwać takiego wnioskodawcę do usunięcia braków we wniosku w terminie tygodnia od daty doręczenia mu zarządzenia pod rygorem zwrotu wniosku. Nie dotyczy to braku w przedmiocie oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku pochodzącym od dłużnika – w tym wypadku wyjątkowo zwrot nastąpi od razu, bez wzywania do uzupełnienia (vide art. 25 p.u.n.).

fot. apops - Fotolia.com

Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

Zwrot wadliwego lub nieopłaconego wniosku bez wzywania do uzupełnień przewidziany jest tylko dla przypadków, w których wnioskodawca (niezależnie od tego, czy jest nim wierzyciel czy dłużnik) reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.


Terminowe wypełnienie zobowiązania nałożonego przez przewodniczącego spowoduje, iż wniosek zostanie potraktowany jako wywołujący skutki od daty pierwotnego – wadliwego – wniesienia. Ma to istotne znaczenie w kontekście dotrzymania terminu do złożenia wniosku, który ustawa przewiduje dla dłużnika. Termin ten wynosi zaledwie dwa tygodnie od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Jeżeli więc dłużnik złoży wniosek w ostatnim dniu terminu, a następnie zostanie wezwany do uzupełnienia go i wykona wezwanie w ciągu 7 dni, wówczas uchroni się przed negatywnymi konsekwencjami, jakie ustawa przewiduje za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 21 ust. 3 p.u.n. a także o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z art. 373 ust. 1. p.u.n.

Należy zwrócić uwagę, że zrównanie rygorów z art. 28 p.u.n. w stosunku do przedsiębiorców i wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami wpisało się, niejako z wyprzedzeniem, w aktualną szerszą tendencję do eliminowania z prawa procesowego podwyższonych wymogów dla profesjonalnych uczestników obrotu. Kulminacją tych posunięć było ubiegłoroczne wykreślenie z k.p.c. przepisów o odrębnym postępowaniu w sprawach gospodarczych. Zwolennicy tej tendencji argumentowali, że narzucanie szczególnie wyśrubowanych standardów przedsiębiorcom biorącym udział w postępowaniach nie przystaje do współczesnej rzeczywistości wolnorynkowej. Niezależnie od poglądu w tej kwestii należy zgodzić się, że z punktu widzenia spójności systemu prawa zmiany w p.u.n. i zmiany w k.p.c. stanowią logiczną całość. Świadczą one o konsekwentnym działaniu ustawodawcy w dążeniu do harmonizacji norm regulujących zbliżoną materię, lecz ujętych w różnych aktach prawnych.

Po drugie: ponowne złożenie


Przyjmijmy jednak, że mimo otrzymania wezwania do uzupełnienia braków we wniosku wnioskodawca nie wypełnił zobowiązania i w konsekwencji nastąpił zwrot wniosku. Co jeszcze można zrobić w takiej sytuacji? Art. 28 ust. 2 p.u.n. dopuszcza wprawdzie ponowne złożenie wniosku w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie ze skutkiem wstecznym od dnia pierwotnego wniesienia, jednak zważywszy na zawarte w nim odwołanie do ustępu 1 należy przyjąć, że możliwość ta dotyczy jedynie sytuacji, w której wnioskodawcę reprezentował adwokat lub radca prawny, a więc zwrot nastąpił a limine i nie było wcześniej możliwości dokonania jakichkolwiek uzupełnień. Choć w przepisie nie ma wprost odwołania do kryterium korzystania z profesjonalnego pełnomocnika (mowa jest jedynie o „zwrocie z przyczyn określonych w ustępie 1”), to jednak próba rozciągnięcia stosowania ustępu 2 na przypadek wnioskodawcy działającego bez pełnomocnika i raz już bezskutecznie wzywanego do uzupełnienia wniosku zostałaby zapewne poczytana przez sądy za nadużycie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: