eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Jak otworzyć sklep spożywczy?

Jak otworzyć sklep spożywczy?

2011-08-30 11:59

Alternatywą dla supermarketów coraz częściej stają się lokalne (nieco droższe), ale za to niejednokrotnie "ekologiczne" sklepy osiedlowe. Taka forma prowadzenia działalności jest też często rozpoczęciem aktywności gospodarczej przez cudzoziemców, chcących promować i sprzedawać swoje narodowe przysmaki.

Przeczytaj także: Rejestracja firmy w CEIDG

Każdy, kto chciałby rozpocząć działalność w Polsce musi zmierzyć się z biurokracją i szeregiem formalności, które należy spełnić, aby otworzyć taki sklep. Przedstawiamy kilka wybranych praktycznych porad dotyczących rozpoczynania w Polsce tego rodzaju działalności.

Wybór formy prawnej

Rejestracja działalności gospodarczej powinna zostać poprzedzona wyborem formy prawnej oraz formy opodatkowania. Działalność może być prowadzona jednoosobowo, w formie spółki osobowej, najczęściej spotykana to spółka jawna, lub kapitałowej, gdzie najbardziej popularną jest: spółka z o. o. Formy opodatkowania dotyczą zasad ogólnych (skala podatkowa, stawka liniowa) lub opodatkowania w formach zryczałtowanych (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

Na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej rejestracja firmy odbywa się w tzw. „jednym okienku”. Osoba fizyczna zamierzająca założyć własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do wypełnienia zintegrowanego wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 i złożenia go we właściwym dla swojego zamieszkania Urzędzie Gminy lub Miasta. Osoba prawna natomiast, składa zintegrowany wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Oba wnioski zawierają zgłoszenie REGON, zgłoszenie identyfikacyjnym NIP, oraz zgłoszenie płatnika składek ZUS.

Jeżeli miejsce stałego pobytu/siedziby znajduje się poza terytorium Polski, właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Polski. Wniosek osoby fizycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zawierać szereg danych, w tym m.in.: oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub inne określenie firmy), numer ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy (o ile posiada); miejsce zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego; przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (co do zasady dzień złożenia wniosku lub późniejszy); dane kontaktowe tj. telefon i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy (o ile takowe posiada).

Dla osób prawnych stosuje się szereg formularzy, określonych Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie – listem poleconym z potwierdzonym przez notariusza podpisem lub drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym. Jeśli dokumenty wypełnione są prawidłowo, wpis do ewidencji następuje w dniu składania wniosku. Ze względu na większą ilość formalności, wpis do KRS (a więc dla osób prawnych) następuje po około 6 tygodniach.

Uprawnienia inspekcji sanitarnej

Niezwykle istotnym organem w zakresie zbadania warunków lokalowych u przedsiębiorcy przymierzającego się do prowadzenia sprzedaży artykułów spożywczych jest Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: Sanepid). Co do zasady jest powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia itp. Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Jej szerokie kompetencje uregulowane zostały w Ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dotyczą między innymi uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uczestniczenia w dopuszczeniu do użytku różnych obiektów, kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne, zdrowotne itp. I tak, na podstawie Ustawy z 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia lokal stanowiący miejsce prowadzenia działalności należy zgłosić do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej (Sanepid) w celu wydania opinii.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: