eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Studia doktoranckie a staż zawodowy z urzędu pracy

Studia doktoranckie a staż zawodowy z urzędu pracy

2010-05-16 00:40

Staż to forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, której celem jest nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż adresowany jest m.in. do bezrobotnych do 25. roku życia, ale mogą z niego korzystać także bezrobotni absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27. roku życia.

Przeczytaj także: Staż z urzędu pracy

Pytanie: Jestem absolwentem politechniki, mam 24 lata, od mojej obrony (ukończenia studiów) minęło ok. 7-8 miesięcy. Po upływie 3 miesięcy od ukończenia studiów rozpocząłem studia doktoranckie. Kilka dni temu otrzymałem propozycję odbycia stażu w dużym biurze projektów i tu pojawia się moje pytanie, czy mogę ubiegać się o staż z UP? Jak to się ma do stypendium doktoranckiego?

Odpowiedź: Jeżeli studia doktoranckie odbywają się w formie studiów niestacjonarnych, a ponadto spełnione są pozostałe (wymienione poniżej) warunki konieczne do uzyskania statusu bezrobotnego, w takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby doktorant został zarejestrowany w urzędzie pracy i skorzystał z przysługujących mu z tego tytułu uprawnień.

1. Ze stażu zawodowego mogą korzystać także absolwenci szkół wyższych

Staż to forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, której celem jest nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż adresowany jest m.in. do bezrobotnych do 25. roku życia, ale mogą z niego korzystać także bezrobotni absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27. roku życia.

2. Status bezrobotnego - tylko po spełnieniu określonych warunków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami status bezrobotnego posiada osoba:
  • niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej,
  • zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,
  • nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych,
  • zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Dodatkowo jednym z warunków jest, aby osoba ta nie uzyskiwała miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne! Stypendium nie wpływa na możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy

„Przychody”, o których mowa powyżej, oznaczają przychody z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - są zwolnione z opodatkowania. Oznacza to, że stypendium, o którym mowa w pytaniu, nie będzie miało wpływu na możliwość uzyskania statusu bezrobotnego.

3. Bezrobotny nie może kształcić się na studiach stacjonarnych

W świetle powyższych zasad dla rozstrzygnięcia, czy absolwent studiów wyższych, który rozpoczął w szkole wyższej studia doktoranckie, może uzyskać status bezrobotnego istotne jest to, czy studia doktoranckie odbywają się w systemie stacjonarnym. Jeśli zatem nauka odbywa się właśnie w tej formie, tj. stacjonarnej, w takim przypadku wyłącza to możliwość ubiegania się o status bezrobotnego.

Jeżeli jednak nauka będzie odbywała się w formie niestacjonarnej, w takim przypadku zarówno same studia, jak i pobierane stypendium naukowe nie będą uniemożliwiały rejestracji w urzędzie pracy. Istotne jest jednak, aby spełnić pozostałe wskazane wyżej warunki.

Podstawa prawna:
  • art. 2 ust. 1 pkt 2, pkt 24 i pkt 34, art. 49, art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415),
  • art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.
Przeczytaj także: Staż zawodowy Staż zawodowy

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: