eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kiedy warto skrócić okres wypowiedzenia?

Kiedy warto skrócić okres wypowiedzenia?

2010-11-10 12:33

Skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy. Mimo zawarcia porozumienia, umowa rozwiąże się za wypowiedzeniem i ten tryb rozwiązania umowy trzeba wpisać w świadectwie pracy. Ważne jest, by zgodę na szybsze rozwiązanie umowy wyraziły obie strony - zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Przeczytaj także: Skrócenie półrocznego okresu wypowiedzenia

Porozumienie w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy

Czasami okres wypowiedzenia wydaje się zbyt długi dla obu stron stosunku pracy. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony pracodawca ma możliwość jego skrócenia. Jeśli zarówno pracodawca, jak i pracownik chcą skrócić okres wypowiedzenia już po dokonaniu wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, można wówczas ustalić w porozumieniu z pracownikiem wcześniejszy termin rozwiązania umowy (art. 36 § 6 kp). Umowa o pracę rozwiąże się wtedy zanim upłynąłby przewidziany w Kodeksie pracy okres wypowiedzenia i to bez konieczności płacenia pracownikowi odszkodowania za okres pozostały do końca okresu wypowiedzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy. Mimo zawarcia porozumienia, umowa rozwiąże się za wypowiedzeniem i ten tryb rozwiązania umowy trzeba wpisać w świadectwie pracy. Ważne jest, by zgodę na szybsze rozwiązanie umowy wyraziły obie strony - zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Przykład:
Firma wypowiedziała pracownikowi umowę o pracę. Ze względu na to, że pracownik pracował w tej firmie 4 lata na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wypowiedział mu umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Już po dwóch tygodniach pracownik zwrócił się jednak do pracodawcy z prośbą o wcześniejsze rozwiązanie umowy. Pracownik znalazł bowiem inną pracę i nowemu pracodawcy zależy, by rozpoczął ją jak najwcześniej.

Dotychczasowy pracodawca uważa jednak, że umowa rozwiązała się za wypowiedzeniem, a to oznacza, że rozwiąże się dopiero z upływem okresu wypowiedzenia, i - ze względu na to, że zostało już wręczone pracownikowi wypowiedzenie - nie ma możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy.

Pracodawca myli się. Istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, a tym samym wcześniejszego rozwiązania umowy, także wówczas, gdy została ona wcześniej wypowiedziana przez którąś ze stron. Aby tak się stało, strony już po wypowiedzeniu umowy muszą zawrzeć w tej sprawie porozumienie. Nie zmieni to sposobu rozwiązania umowy. Rozwiąże się ona za wypowiedzeniem, nie zaś za porozumieniem stron, mimo że po wręczeniu wypowiedzenia strony zawrą porozumienie co do daty rozwiązania umowy.

Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia samodzielnie!

Może zdarzyć się tak, że pracodawca sam, bez uzgodnienia z pracownikiem, podejmie decyzję o skróceniu pracownikowi okresu wypowiedzenia. Jest to możliwe bez konieczności uzyskania zgody pracownika, jednak muszą być spełnione jednocześnie następujące 3 warunki:
  1. wypowiedzenie musi dotyczyć umowy na czas nieokreślony,
  2. pracodawca dokonuje tego wypowiedzenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z przyczyn niedotyczących pracownika - np. z powodu likwidacji stanowiska pracy, zmian produkcyjnych, organizacyjnych itp.,
  3. pracownikowi przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, co oznacza, że był u tego pracodawcy zatrudniony co najmniej 3 lata.
Uwaga!
Trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy może być skrócony w takiej sytuacji (patrz ww. 3 warunki) najwyżej do jednego miesiąca (art. 361 § 1 kp).

Odszkodowanie dla pracownika

Pracownikowi, któremu pracodawca skrócił samodzielnie okres wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 kp). Okres, za który pracownikowi przysługuje to odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w okresie wypowiedzenia bez pracy do okresu zatrudnienia (art. 36 1 § 2 kp).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: