eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Skrócony okres wypowiedzenia

Skrócony okres wypowiedzenia

2011-12-29 12:10

Warto pamiętać, aby właściwie udokumentować ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Najkorzystniejszą dla pracodawcy sytuacją będzie sporządzenie przez pracownika pisemnego wniosku o ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę, a następnie zaakceptowanie go przez pracodawcę. Dzięki temu pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenie, gdyż dojdzie do ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracownika i za zgodną wolą stron, a nie na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy.

Przeczytaj także: Od porozumienia stron nie ma odwołania

Pytanie: Mój pracownik administracyjny w związku z likwidacją etatu dostanie wypowiedzenie 31 stycznia 2012 r. Wypowiedzenie będzie z okresem 3-miesięcznym. Pracownik już teraz zaznaczył że chce skrócenia okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca bez świadczenia pracy (temu pracownikowi po 35 latach pracy należy się wypowiedzenie 3-miesięczne). W związku z tym w jaki sposób mam rozwiązać umowę o pracę, kiedy i z jaką datą mam wręczyć świadectwo pracy? Czy należy się temu pracownikowi dodatkowy urlop na poszukiwanie pracy? Czy wypłacamy oprócz odprawy 3-miesięcznej wynagrodzenie za 1 miesiąc, czy za 3? Czy wypłacam ekwiwalent za urlop?

Odpowiedź: Najkorzystniejszym dla pracodawcy rozwiązaniem w opisanej sytuacji jest to, aby strony stosunku pracy po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ustaliły za porozumieniem wcześniejszy termin rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi (obok odprawy pieniężnej) wynagrodzenia tylko za okres, w którym pracownik faktycznie pozostanie w zatrudnieniu, tj. za 1 miesiąc. Jako datę rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy należy podać ustaloną przez strony wcześniejszą datę zakończenia stosunku pracy i w tym dniu również wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jeżeli w okresie zatrudnienia pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, w takim przypadku w momencie rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za ten urlop. Pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze tylko 2 dni, gdyż okres wypowiedzenia został za porozumieniem stron skrócony do 1 miesiąca.

Zgodną wolą stron można ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem ustawodawca dopuszcza dwie możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia, a mianowicie:
  • ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy bądź
  • jednostronne skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia.
Zasadnicza różnica pomiędzy powyższymi sposobami wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy polega na tym, iż ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy następuje za zgodną wolną stron, w każdym terminie po dokonaniu wypowiedzenia, a pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia tylko za ten okres, w którym pracownik pozostaje w zatrudnieniu.

Decyzja o skróceniu okresu wypowiedzenia jest natomiast podejmowana jednostronnie przez pracodawcę i można ją zastosować tylko w przypadku likwidacji bądź upadłości zakładu pracy albo w przypadku wypowiedzenia pracownikowi umowy z innych przyczyn niedotyczących pracownika. W takiej sytuacji za skróconą część wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie (czyli de facto tak jakby pracownik pozostawał w zatrudnieniu przez cały okres wypowiedzenia).

W przestawionej w pytaniu sytuacji to pracownik występuje z inicjatywą ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę oraz zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy, a zatem nie dojdzie do jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę. W związku z powyższym, aby pracodawca nie był zobowiązany do wypłaty pracownikowi odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, powinien:
  • wręczyć np. 30 stycznia 2012 r. pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz
  • ustalić następnie z pracownikiem wcześniejszy termin rozwiązania stosunku pracy na 29 lutego 2012 r. z jednoczesnym zwolnieniem go z obowiązku świadczenia pracy.
Ważne! Warto podkreślić, że w opisanej w pytaniu sytuacji pracodawca może postąpić z korzyścią dla pracownika i jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia na podstawie art. 361kp. W takim przypadku:
  • pracownik miałby prawo do 3 dni na poszukiwanie pracy,
  • umowa rozwiązałaby się z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. 29 lutego 2012 r.,
  • pracownik miałby prawo do urlopu w wymiarze 2/12 wymiaru rocznego,
  • za 2 miesiące skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługiwałoby odszkodowanie (niezależne od odprawy),
  • świadectwo pracy należałoby wystawić niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy (29 lutego 2012 r.) i wpisać w nim informacje o skróconym okresie wypowiedzenia o 2 miesiące.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: