eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Pracownik niepełnoetatowy a norma czasu pracy

Pracownik niepełnoetatowy a norma czasu pracy

2010-08-23 10:47

Pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje taka sama norma czasu pracy jak pracownika pełnoetatowego, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Natomiast pracownik niepełnoetatowy ma inny (niższy) wymiar czasu pracy (ale nie normę).

Przeczytaj także: Umowa z niepełnoetatowcem a limit godzin pracy

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Jesteśmy ośrodkiem kultury i zatrudniamy pracownicę jako instruktora na 1/2 etatu. Tę samą pracownicę chcemy zatrudnić jako sprzątaczkę na 1/8 etatu. Czy powinniśmy zawrzeć drugą umowę o pracę na 1/8 etatu, czy też porozumienie zmieniające pierwszą umową o pracę, dodając do niej 1/8 etatu? Jaka wtedy będzie obowiązywać pracownicę norma czasu pracy i którą godzinę wpisać jako nadliczbową w informacji o warunkach zatrudnienia? Dodam, że pracujemy w równoważnym systemie czasu pracy.

Zarówno zawarcie nowej umowy o pracę, jak i zmiana warunków zatrudnienia dokonana na piśmie w formie porozumienia stron (aneksu) w dotychczasowej umowie o pracę będzie właściwa. W informacji o warunkach zatrudnienia należy wskazać, że pracownika obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy. W umowie z niepełnoetatowcem należy dokonać zmiany w zakresie limitu godzin, którego przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku jak za nadgodziny.

Dodatkowa praca - druga umowa o pracę albo aneks do pierwszej umowy

Jeżeli pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy pracodawca chce powierzyć nowe obowiązki (nowy rodzaj pracy), a pracownik na to wyraża zgodę, to można to zrobić poprzez:
  • zawarcie nowej (drugiej) umowy o pracę albo
  • dokonanie na piśmie (np. w trybie porozumienia stron - aneksu) odpowiednich zmian w dotychczasowej umowie o pracę.
Ze względów organizacyjnych lepszym rozwiązaniem wydaje się dokonanie odpowiednich zmian w dotychczasowej umowie o pracę. Wówczas pracownicy należy określić nowy wymiar czasu pracy, który wyniesie 5/8 etatu i nowy rodzaj pracy. W umowie należy wskazać, że pracownica na 1/2 (czyli 4/8) etatu zatrudniona jest jako instruktor, a na 1/8 jako sprzątaczka.

Niepełnoetatowca obowiązuje taka sama norma czasu pracy jak pełnoetatowca

Pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje taka sama norma czasu pracy jak pracownika pełnoetatowego, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Natomiast pracownik niepełnoetatowy ma inny (niższy) wymiar czasu pracy (ale nie normę). Wymiar czasu pracy niepełnoetatowca oblicza się podobnie jak pracownika pełnoetatowego. Jednak otrzymany w wyniku odpowiednich obliczeń wymiar czasu pracy pracownika pełnoetatowego z danego okresu rozliczeniowego należy pomnożyć przez wymiar etatu wskazany w umowie o pracę (np. ? etatu).

W informacja o warunkach zatrudnienia niepełnoetatowca - norma, a nie wymiar czasu pracy

W informacji o warunkach zatrudnienia należy wskazać, że pracownika (w tym niepełnoetatowego) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy. Treść tej informacji nie jest uzależniona ani od wymiaru czasu pracy pracownika, ani od systemu czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony. Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wymagają podania normy, która jest taka sama dla większości pracowników (inną mają np. tylko pracownicy zakładów opieki zdrowotnej czy pracownicy niepełnosprawni). Również stosowanie równoważnego systemu czasu pracy nie ma wpływu na obowiązujące pracownika normy czasu pracy, bowiem system równoważny polega na przedłużaniu i skracaniu dobowego wymiaru czasu pracy, a nie norm.

W umowie z niepełnoetatowcem trzeba zmienić limit godzin

Dokonanie zmian w umowie o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymaga skorygowania określonego w umowie o pracę limitu godzin "ponadwymiarowych" (ponieważ w wyniku zwiększenia wymiaru etatu limit ten mógł stać się nieodpowiedni). Chodzi tu o dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie będzie uprawniało pracownika niepełnoetatowego, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Określenie tej dopuszczalnej liczby godzin uzależnione jest od woli stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy). Należy jednak pamiętać, że liczba ta powinna się zawierać w pewnych granicach. Powinna ona mieścić się powyżej wymiaru czasu pracy ustalonego dla danego niepełnoetatowca, ale jednocześnie poniżej wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Limit ten można określić w różny sposób, np. dobowo, tygodniowo, średniotygodniowo, miesięcznie lub na okres rozliczeniowy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, dobrym rozwiązaniem będzie określenie limitu na okres rozliczeniowy. Na przykład strony mogą ustalić, że praca powyżej 50 godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym będzie uprawniała pracownika do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych

Podstawa prawna:
  • art. 29 § 1 pkt 1 i pkt 4, § 3 pkt 1, § 4, art. 129 § 1, art. 130, art. 135 § 1, art. 151 § 5 Kodeksu pracy,
  • art. 26a ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, ze zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: