eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Niewypłacalność pracodawcy - nowe przepisy

Niewypłacalność pracodawcy - nowe przepisy

2010-03-19 02:02

Od 19 lutego 2010 r. niewypłacalność pracodawcy będącego przedsiębiorcą zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące. Wcześniej nie było takich rozwiązań. Stanowi o tym dodany art. 8a ustawy, gdzie czytamy także, że datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy jest dzień upływu tego 2-miesięcznego terminu.

Przeczytaj także: Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

Nowe przepisy są korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Na czym polegają korzyści dla pracodawcy?

Uznanie za niewypłacalność określonej okoliczności powoduje, że zwiększa się także zakres ochrony pracownika. Zmiana ta odciąży pracodawcę, który nie będzie w stanie zaspokoić roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności, trwającego dłużej niż 2 miesiące.

Na czym polegają korzyści dla pracownika?

Pracownicy uzyskują tym samym prawo do otrzymania zaliczki na poczet niezapłaconych roszczeń, która będzie wypłacana z FGŚP.

Dodano zapis, zgodnie z którym w razie wystąpienia okoliczności z art. 8a ustawy kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (TBFGŚP) wypłaca, na wniosek pracownika, zaliczkę na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, w kwocie niezaspokojonych roszczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, tj. m.in. wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop, niektóre odszkodowania i odprawy. Wypłata nie może jednak przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki.

We wniosku pracownik:
  • składa oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy z danym pracodawcą,
  • składa oświadczenie o rodzaju niezaspokojonych roszczeń pracowniczych i ich wysokości oraz
  • uprawdopodabnia fakt wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub
  • dowodzi faktu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Oświadczenie to pracownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia. Kierownik BTFGŚP ma prawo żądania od pracodawcy dokumentów potwierdzających faktyczne zaprzestanie działalności, w tym także wglądu do dokumentacji w miejscu działalności pracodawcy (art. 12a ustawy).

Minister Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów określi wzór wspomnianego wniosku (art. 22a ustawy).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 18, poz. 100).


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: