eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych: nowelizacja

2010-02-19 13:49

W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej "nowelizacja", Dz. U. Nr 18, poz. 100). Celem nowelizacji jest zapewnienie ochrony pracowników przed niewypłacalnymi pracodawcami poprzez umożliwienie wypłaty przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej "Fundusz") zaliczek na poczet świadczeń pracownikom zatrudnionym przez pracodawcę, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Pracownicy niewypłacalnych pracodawców lepiej chronieni

Przykładem takiego pracodawcy jest, przywołana w uzasadnieniu projektu nowelizacji, Spółka H. E. sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która została porzucona przez wspólników i członków jej organów oraz zaprzestała działalności gospodarczej. W związku z brakiem organów spółki nie było podstaw prawnych do rozwiązania umów o pracę z dotychczasowymi pracownikami i nie można było wypłacić im należnych świadczeń.

Nowelizacja rozszerza pojęcie niewypłacalności pracodawcy, która obecnie zachodzi również jeśli następuje niezaspokojenie roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż dwa miesiące. Przy czym, datą wystąpienia niewypłacalności jest dzień upływu tego dwumiesięcznego terminu.

W przypadku zaistnienia takiej niewypłacalności, kierownik Biura Terenowego Funduszu wypłaca, na wniosek pracownika, zaliczkę na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, w kwocie niezaspokojonych roszczeń, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki.

We wniosku pracownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy z danym pracodawcą, rodzaju niezaspokojonych roszczeń pracowniczych i ich wysokości oraz uprawdopodobnić fakt wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub dowieść faktu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W przypadku ponownego zaistnienia niewypłacalności w odniesieniu do danego pracodawcy, przepisy dotyczące zaspokajania roszczeń ze środków Funduszu nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie tych samych roszczeń.

Warto podkreślić, że świadczenia z Funduszu będzie mógł otrzymać pracownik, którego roszczenia z tytułu niewypłacalności pracodawcy z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż dwa miesiące, powstały od dnia 1 października 2006 roku.

Nowelizacja rozwiązuje z jednej strony bardzo istotny problem pracowników, którzy byli zatrudnieni przez pracodawcę, który faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie regulując należności pracowniczych, z drugiej zaś strony jest ona również korzystna dla pracodawców, gdyż zapewnia ochronę ich byłym pracownikom, zwłaszcza że niekiedy zaprzestanie działalności jest wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i powstaje bez winy pracodawców.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: