eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Jak ogłosić upadłość firmy?

Jak ogłosić upadłość firmy?

2010-01-14 13:50

Ogłoszenie upadłości może okazać się jedynym rozwiązaniem dla zadłużonej spółki, jednakże może być ono długotrwałe i skomplikowane. Pierwszym krokiem w celu ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu. Podmioty mogące złożyć wniosek, jego formę oraz postępowanie upadłościowe wraz ze skutkami ogłoszenia upadłości reguluje (wielokrotnie nowelizowana) ustawa z 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (pun).

Przeczytaj także: Postępowanie upadłościowe: rodzaje i skutki

Ten akt prawny określa także zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników oraz zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością (art. 1 ust. 1 pun).

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość w rozumieniu ww. ustawy dotyczy przedsiębiorców zdefiniowanych w art. 431 Kodeksu Cywilnego, tzn. osób fizycznych, prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych (czyli jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną), prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Dodatkowy krąg osób, mogących ogłosić upadłość, określa samo Prawo upadłościowe i naprawcze, włączając w to grono spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osobami fizycznymi mogącymi ogłosić upadłość są natomiast wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność finansową za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz wspólnicy spółki partnerskiej (art. 5 pun).

Wśród podmiotów, które nie mogą ogłosić upadłości, znalazły się m.in. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej czy uczelnie (art. 6 pun).

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Konieczność ogłoszenia upadłości wynika przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Może być jednak związana ze zdarzeniem losowym, takim jak śmierć przedsiębiorcy - w takiej sytuacji można, choć nie trzeba, złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 7 pun). Tym niemniej, podstawową przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność dłużnika.

W razie śmierci przedsiębiorcy wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel domagający się realizacji przysługujących mu wierzytelności, ale także spadkobierca (ustawowy lub testamentowy) oraz małżonek, dziecko lub rodzic zmarłego, nawet jeśli (faktycznie) nie dziedziczy po nim spadku. W każdym z przypadków stosowny wniosek powinien zostać złożony w ciągu roku od dnia śmierci przedsiębiorcy (art. 7 pun).

Ogłoszenie upadłości dotyczy przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny (art. 10 pun), tzn. takiego, który nie reguluje swoich (już wymagalnych) zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.) albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna), można (po spełnieniu określonych przesłanek) uznać ją za niewypłacalną również w przypadku, kiedy co prawda na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, ale ich suma przekracza wartość jej majątku (art. 11 pun).

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli (art. 20 ust. 1 pun) jednak w określonych sytuacjach dłużnik jest zobowiązanym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 21 pun). Prawo złożenia takiego wniosku przysługuje również wspólnikom poszczególnych rodzajów spółek osobowych, zgodnie z art. 20 ust 2 pun, który wymienia także i inne podmioty uprawnione do takiego działania ze względu na formę prawną, w ramach jakiej działa dłużnik lub sytuację, w jakiej się on znajduje. Przykładowo, w spółce komandytowej wniosek może złożyć każdy ze wspólników odpowiadający bez ograniczeń za jej zobowiązania (tj. co do zasady komplementariusz), a gdy będzie ona w stanie likwidacji, prawo to będzie przysługiwać także każdemu z likwidatorów.

Wymagania formalne wniosku

Wniosek, jako pismo wywierające określone skutki prawne, musi odpowiadać przewidzianym dla niego wymogom, wymienionym w art. 22 pun. Wśród nich ujęto konieczność podania podstawowych informacji o dłużniku – m.in. imię i nazwisko, adres siedziby, nazwę albo firmę, a w przypadku spółki – dane reprezentantów a także niektórych jej wspólników. Wnioskujący powinien także określić miejsce, w którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika, a także wskazać fakty i okoliczności uzasadniające wniosek. Z pozostałych wymogów warto także pamiętać o tym, że jeżeli przedsiębiorca (dłużnik) jest wpisany do określonego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, do wniosku należy dołączyć stosowny odpis.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: