eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

2009-04-29 14:09

Pracownik wykonuje pracę w porze nocnej (opieka nad wychowankami) i z tego tytułu należy mu się dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej. Czy należy obliczyć stawkę godzinową od minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1.276,00 zł, czy od jego wynagrodzenia zasadniczego (1.450,00 zł). Pracownik otrzymuje również miesięcznie dodatek za wysługę lat i premię uznaniową.

Przeczytaj także: Praca w niedziele a dodatek nocny i za nadgodziny

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Godziny pory nocnej ustala pracodawca w aktach wewnętrznych, najczęściej w regulaminie pracy.
Aby pracownik otrzymał status osoby pracującej w nocy, jego rozkład czasu pracy musi obejmować w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub co najmniej 1/4 jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym musi przypadać na porę nocną (art. 151 7 kp).

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje rekompensata, którą stanowi zwiększone wynagrodzenie. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w tym czasie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 151 8 § 2 kp). Podstawę prawną ustalania minimalnego wynagrodzenia stanowi ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od 1 stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.276 zł.

Uwaga!

Dodatek za pracę w nocy przysługuje niezależnie od innych należności, a zwłaszcza od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających na porę nocną. Pracownik nabywa prawo do dodatku za pracę w nocy za wykonywanie pracy w określonych godzinach, w ramach normalnie obowiązującego go czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień).
Sposób ustalania podstawy obliczania dodatku za pracę w nocy określa rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - zob. Podstawa prawna.

Aby obliczyć wysokość dodatku za pracę w nocy, wykonujemy kolejno następujące działania:
  1. kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.276 zł) dzielimy przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu,
  2. obliczamy 20% otrzymanej stawki godzinowej,
  3. otrzymany wynik mnożymy przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej w danym miesiącu.

Przykład:
Pracownik w marcu 2009 r. przepracował w porze nocnej 88 godzin. Wymiar czasu pracy w marcu 2009 r. wynosi 176 godzin.

Wysokość obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (1.276 zł) dzielimy przez liczbę godzin do przepracowania w marcu 2009 r. (176 godzin):

1276 : 176 = 7,25.

Aby obliczyć stawkę godzinową dodatku, należy uzyskany iloraz (7,25) pomnożyć przez 20%:

7,25 x 20% = 1,45.

Stawka godzinowa dodatku w marcu 2009 r. wynosi zatem 1,45 zł. Stawkę tę mnożymy następnie przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu w porze nocnej (88 godzin):

1,45 x 88 = 127,60.

Wysokość dodatku za pracę nocy w opisanym przypadku wynosi zatem 127,60 zł.
Przeczytaj także: Praca w nocy Praca w nocy

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: