eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zamówienia publiczne: kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

Zamówienia publiczne: kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

2016-01-11 00:23

Zamówienia publiczne: kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

Kiedy upływa termin na wniesienie odwołania? © Zerbor - Fotolia.com

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy prawa zamówień publicznych (sygn. SK 38/14) dotycząca składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, w której podniesiono, iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są niezgodne z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Przeczytaj także: Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

W dniu 10.02.2015r. Posłowie zwrócili się do Premiera o możliwość nowelizacji prawa zamówień publicznych w ww zakresie.

W odpowiedzi na interpelację posłów nr 30889 Wiceprezes UZP pismem z dnia 3.03.2015r. skierowanym do Marszałka Sejmu wyjaśnił, iż nie ma potrzeby nowelizacji prawa zamówień publicznych w powyższym zakresie, gdyż od lat zgodnie z unijnymi przepisami obowiązuje zasada, iż jeżeli termin upływa w sobotę to podlega on wydłużeniu do następnego dnia roboczego. W związku z powyższym brak podstaw do uznania, że obowiązujące prawo zamówień publicznych w zakresie terminów wnoszenia odwołań, były niezgodne z art.2 Konstytucji tj. zasadami przyzwoitej legislacji i zasada zaufania obywateli do państwa stanowionego przez nie prawa.

Pełna treść odpowiedzi - http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3135.

Moje zdziwienie budzi ostatnie zdanie odpowiedzi, w szczególności powołanie się przez Urząd Zamówień Publicznych na Rozporządzenie Rady nr 1182/71 z 3.06.1971r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów na podstawie art.1 ww rozporządzenia w związku z treścią dyrektywy 2004/18/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. W sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi / motyw 50 preambuły/ co rodzi następujące pytania:
  1. Dlaczego UZP zauważył powyższe przepisy dopiero po wniesieniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego i nie dostrzegał zupełnie odmiennej praktyki wykształconej od początku obowiązywania prawa zamówień publicznych.
  2. Dlaczego Prezes UZP nie realizował ustawowo nałożonych na niego zadań w art. 154 pkt. 6 i 13 ustawy pzp tj. „Przes zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej” i „dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień?”.

fot. Zerbor - Fotolia.com

Kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy prawa zamówień publicznych dotycząca składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.


UZP wywodzi, iż bezpośrednie stosowanie rozporządzenia nr 1182/71 ma pierwszeństwo przed regulacjami kodeksu cywilnego, stosowanego do czynności podejmowanych przez Wykonawców i Zamawiających na podstawie art./ 14 ustawy pzp, gdyż ustawa pzp oraz wyżej wymienione rozporządzenie samodzielnie regulują przedmiotową materię, bez konieczności sięgania do kodeksu cywilnego dot. sposobu liczenia terminów.

Czytając treść art. 14 ustawy pzp naprawdę nie widzę tam, aby stosować przepisy kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym nie tylko ustawą pzp, ale też rozporządzeniem unijnym.

Ponadto niektórzy komentatorzy w komentarzach do art. 14 ustawy pzp powołują się na na Interpretację Prezesa UZP "Sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia" opublikowaną na stronie internetowej Urzędu, zgodnie z którą: "Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów regulujących kwestię obliczania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z odesłaniem z art. 14 Prawa zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Wobec takiego brzmienia art. 14 ustawy, obliczając terminy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stosuje się przepisy tytułu V Kodeksu cywilnego. Wyznaczając termin pamiętać należy, że zgodnie z art. 111 § 2 KC, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto, termin powinien być obliczony z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 115 KC, czyli - jeżeli ostatni dzień danego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święto) termin ten upływa dnia następnego".

Wniosek nasuwa się sam: do dnia wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko UZP, KIO, doktryny było jednolite w zakresie sposobu liczenia terminów na gruncie pzp a obecna zmiana interpretacji przepisów wprowadza niepotrzebne zamieszanie.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: