eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

2016-01-18 00:15

Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

Termin odwołania upływa w sobotę - co wtedy? © Alexander Shevchenko - Fotolia.com

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy prawa zamówień publicznych (sygn. SK 38/14) dotycząca składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, w której podniesiono, iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są niezgodne z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W dniu 10.02.2015r. Posłowie zwrócili się do Premiera o możliwość nowelizacji prawa zamówień publicznych w ww zakresie.

Przeczytaj także: Zamówienia publiczne: kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

W odpowiedzi na interpelację posłów nr 30889 Wiceprezes UZP pismem z dnia 3.03.2015r. skierowanym do Marszałka Sejmu wyjaśnił, iż nie ma potrzeby nowelizacji prawa zamówień publicznych w powyższym zakresie, gdyż od lat zgodnie z unijnymi przepisami obowiązuje zasada, iż jeżeli termin upływa w sobotę to podlega on wydłużeniu do następnego dnia roboczego.

W związku z powyższym brak podstaw do uznania, że obowiązujące prawo zamówień publicznych w zakresie terminów wnoszenia odwołań, były niezgodne z art.2 Konstytucji tj. zasadami przyzwoitej legislacji i zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Urząd Zamówień Publicznych powołał się na Rozporządzenie Rady nr 1182/71 z 3.06.1971r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów na podstawie art.1 ww rozporządzenia w związku z treścią dyrektywy 2004/18/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. W sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi -motyw 50 preambuły- wywodząc, iż bezpośrednie stosowanie rozporządzenia nr 1182/71 ma pierwszeństwo przed regulacjami kodeksu cywilnego, stosowanego do czynności podejmowanych przez Wykonawców i Zamawiających na podstawie art./ 14 ustawy pzp, gdyż ustawa pzp oraz wyżej wymienione rozporządzenie samodzielnie regulują przedmiotową materię, bez konieczności sięgania do kodeksu cywilnego dot. sposobu liczenia terminów.

fot. Alexander Shevchenko - Fotolia.com

Termin odwołania upływa w sobotę - co wtedy?

Termin na wniesienie odwołania w konkretnej sprawie, gdzie wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego, którego koniec przypada na sobotę, nie ulega przedłużeniu, gdyż sobota w prawie polskim nie jest dniem wolnym od pracy.


Orzecznictwo KIO: W wyroku z dnia 4.05.2015r. KIO 818/15 Izba stanęła na stanowisku, iż rozporządzenie nr 1182/71 określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów nie obejmuje swoim zakresem terminów dotyczących środków ochrony prawnej. Zdaniem KIO unijne rozporządzenie nie znajduje zastosowania w procedurze odwoławczej. Izba mając świadomość funkcjonowania zasady bezpośredniego skutku prawa europejskiego jako fundamentu prawa wspólnotowego w odniesieniu do rozporządzeń/../ stwierdziła jednak, że rozporządzenie to wyraźnie skierowane jest do organów unijnych tworzących prawo i w odniesieniu do tych podmiotów ma bezpośredni skutek obowiązywania. W dyrektywie klasycznej/ 2004/18/WE/ i sektorowej / 2004/17/WE/ znajdują się odwołania do rozporządzenia z 1971r. Skoro więc ustawodawca europejski tworząc określony akt prawny- dyrektywę- kierowany do państwa członkowskiego celem jego transpozycji do porządku krajowego odsyła do przepisów rozporządzenia, oznacza to , że stosując wytyczne wynikające z tego rozporządzenia, nakazuje państwu członkowskiemu określenie zasad obliczania terminów według określonych w tym rozporządzeniu zasad. W innym przypadku / przy bezpośredniej mocy obowiązującej w odniesieniu do państw członkowskich wskazanego rozporządzenia/ takie odesłanie byłoby zbędne. Izba podkreśliła, iż w dyrektywie odwoławczej / 2007/66/WE/ nie ma odniesienia do rozporządzenia.

W postanowieniu z dnia 13.05.2015r. KIO 910/15 dodatkowo wskazano na konieczność szybkiego rozstrzygania sporów przetargowych i możliwość składania odwołań drogą elektroniczną.

Prezes KIO w postanowieniu z dnia 19.05.2015r. sygn. 916/15 o zwrocie odwołania z powodu niewpłacenia wpisu w terminie również podniósł, iż terminy w dyrektywie odwoławczej określono odmiennie niż w klasycznej czy sektorowej.

Orzecznictwo Sądu Okręgowego: Wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączy z dnia 15.07.2015r. sygn. akt IIICa 375/15 oddalono skargę Prezesa UZP na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13.05.2015r. KIO 910/15, które Sąd uznał za prawidłowe pod względem ustaleń faktycznych i prawnych.

Sąd Okręgowy przede wszystkim podniósł kwestię, iż przedmiotem rozpoznania jest zamówienie poniżej progów unijnych do którego nie ma zastosowania dyrektywa klasyczna Nr 2004/18/WE ani dyrektywa odwoławcza Nr 89/665/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane. Tym samym o sposobie liczenia terminów do wniesienia odwołania nie może decydować treść Motywu 50 preambuły dyrektywy klasycznej Nr 2004/18/WE. Oznacza to, iż terminy wnoszenia odwołań w przypadku zamówień, do których dyrektywy nie mają zastosowania, mogą być odpowiednio krótsze.

Zdaniem Sądu Okręgowego ustawa pzp nie zawiera przepisów dotyczących sposobu liczenia terminów do wniesienia odwołania. W konsekwencji zastosowanie znajdzie zatem przepis art. 14 ustawy pzp, który stanowi, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisu kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 116 kc jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następującego. W uchwale Sądu Najwyższego 7 sędziów z 15.04.2003r. IIICZP 8/03, której Sąd Najwyższy nadał moc zasady prawnej, przesądzono, iż sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art.115kc w związku z art.65§1kpc./OSNC 2004/1/1/. Zajmując się następnie przedmiotową kwestią Sąd Najwyższy również nie znalazł podstaw do odstąpienia od tej zasady- postanowienie SN z 11.04.2012r. IIPZ/1/12:LEX nr 1224686/

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: