eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

2019-07-11 00:20

PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

Pełnomocnictwo można uzupełnić? © rangizzz - Fotolia.com

Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dalej jako: „p.z.p.”, w tym art. 187 ust. 3 p.z.p., jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Z uwagi na niefortunne sformułowanie, przepis ten nastręcza wielu problemów w trakcie jego praktycznego zastosowania.

Przeczytaj także: Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

Z literalnego brzmienia tego przepisu nie wynika bowiem możliwość uzupełnienia wadliwego pełnomocnictwa, które np. nie uprawnia podpisującego do wniesienia do KIO odwołania. Również literalna wykładnia, którą od lat stosuje KIO, w takim przypadku nie przewiduje możliwości zastosowania art. 187 ust. 3 p.z.p. oraz § 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, z uwagi na fakt, iż należy odróżnić sytuację polegającą na niezłożeniu pełnomocnictwa od sytuacji złożenia pełnomocnictwa wadliwego, (por. KIO 923/11 z dnia 10.05.2011 r., KIO 2475/11 z dnia 29.11.2011 r., KIO 1367/13 z dnia 29.07.2013 r., KIO 963/14 z 21 maja 2014 r., 21 listopada 2014 r., KIO 2339/14).

Jedno z wyżej przywołanych postanowień KIO, z dnia 21 listopada 2014 (sygn. KIO 2339/14) stało się przedmiotem orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt: V Ca 4080/14). Sąd ten uchylił przedmiotowe postanowienie KIO. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że brak właściwego umocowania, czy to wynikający ze złożenia wadliwego pełnomocnictwa (z którego nie wynika umocowanie do wniesienia odwołania), czy też z niezłożenia go wcale, jest tożsamą sytuacją, nakładającą na Prezesa Izby, a zatem - w razie stwierdzenia braku formalnego przez skład orzekający Izby - również na ten skład, obowiązek skorzystania z procedury wezwania do uzupełnienia tego braku. Sąd Okręgowy w tym orzeczeniu odszedł zatem od stosowania językowej wykładni przepisu p.z.p. na poczet wykładni celowościowej (funkcjonalnej). Orzeczenie to należy ocenić pozytywnie, gdyż literalna wykładnia prowadziła do sytuacji, w której podmiot, nie przedkładający stosownego pełnomocnictwa był lepiej traktowany od tego, który co prawda przedłożył dokument umocowania – jednakże zawierający pewne wady.

fot. rangizzz - Fotolia.com

Pełnomocnictwo można uzupełnić?

Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej można uzupełnić.


Orzeczenie to również potwierdziło wypracowaną przez sądy odwoławcze regułę. Dotychczas bowiem o ile sądy te dopuszczały możliwość uzupełnienia wadliwego pełnomocnictwa (również: Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygn. akt: XIX Ga 385/14), o tyle KIO stało na stanowisku, iż jest to niedopuszczalne. Tym samym, wypracowane przez sądy okręgowe stanowisko powinno wpłynąć na treść wydawanych przez KIO decyzji oraz umożliwić uzupełnienie pełnomocnictwa zawierającego błędy, np. poprzez utożsamienie sytuacji złożenia pełnomocnictwa wadliwego, które np. nie potwierdza umocowania do wniesienia odwołania z brakiem pełnomocnictwa, co w uprawniałoby do zastosowania art. 187 ust. 3 p.z.p.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: