eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Czym jest umowa ramowa?

Czym jest umowa ramowa?

2014-02-16 00:30

Czym jest umowa ramowa?

Czym jest umowa ramowa? © pressmaster - Fotolia.com

Dynamika i różnorodność stosunków gospodarczych powoduje, że niezbędne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań w kształtowaniu tych stosunków i więzi gospodarczo-ekonomicznych. Jest to także skutek liberalizacji handlu międzynarodowego, zaniku granic i globalizacji. Niestety często wiąże się to z brakiem odpowiednich regulacji prawnych, a to może wywoływać poważne problemy. Tak jest w przypadku umowy ramowej, która nie jest w żaden sposób ujęta normatywnie w prawie polskim.

Przeczytaj także: Aukcja elektroniczna a oferta dodatkowa

Na potrzeby rynku zostały ukształtowane pewne typy porozumień, które mają na celu przygotowanie zawarcia umowy (lub określonego rodzaju umów) w przyszłości. Tego rodzaju porozumieniem jest umowa ramowa. Bardzo często podobne porozumienia nie są uregulowane prawnie, jednak ich zawieranie jest wskazane i powinno być jak najczęściej stosowane w obrocie gospodarczym.

Za porozumienie znacznie ułatwiające współprace można uznać umowę ramową. Wprawdzie w ustawie Prawo zamówień publicznych wskazano, że przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości, to jednak w odniesieniu ogółu stosunków gospodarczych należało by tę definicję poszerzyć. Powołując się na zasadę swobody umów można stypizować umowę ramową, jako taką, w której strony mogą określić m. in. tryb zawierania oraz rodzaj i treść umów wykonawczych.

fot. pressmaster - Fotolia.com

Czym jest umowa ramowa?

Umowa ramowa określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów.


Za trafne należy przyjąć twierdzenie, że umowa ramowa określa cele gospodarcze podmiotów chcących nawiązać stosunek gospodarczy, który ma być realizowany za pomocą wielu umów. Umowa ramowa może być zawarta na czas nieokreślony, co niewątpliwie wynika z jej charakteru, który ma na celu określenie zasad współpracy na przyszłość. Dopuszczalność zawierania umów ramowych wynika z ogólnej zasady swobody umów (art. 3531 KC).

Za elementy istotne umowy ramowej można uznać określenie warunków zawarcia przyszłych umów wykonawczych (tj. tryb, forma, rodzaj umów) oraz określenie obowiązku zawarcia tych umów.

Kiedy strony nie mogą określić wszystkich istotnych elementów zawieranych umów, ale jednocześnie dążą do związania się więzią gospodarczą na dłuższy okres celowe staje się zawarcie umowy ramowej, która zazwyczaj jest długoterminowa. Umowy ramowe stanowią punkt wyjściowy do współpracy między kontrahentami i pozwalają ustalić zasady i warunki współpracy, co z punktu widzenia pewności i sprawności obrotu gospodarczego należy uznać za wyjątkowo korzystne zjawisko.

oprac. : Anna Kasza / Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Umowa ramowa- Prawo zamówień publicznych

    Konrad_Rozowicz / 2014-02-17 01:14:05

    Należy podkreślić, iż umowa ramowa spełnia przede wszystkim cele gwarancyjne, mające za zadanie ustalić wstępne warunki przyszłej współpracy. W systemie zamówień publicznych umowa ramowa stanowi ustawowo określony instrument prawny, odbiegającą ze względu na naturę regulacja Pzp od umów ramowych wypracowanych przez praktykę handlową. Zawarcie umowy ramowej umożliwia zamawiającemu przede wszystkim przyśpieszenie procedury zawierania umów realizacyjnych, ponadto dywersyfikuje ryzyko kontraktowe po stronie zamawiającego. Możliwość zawarcia umowy ramowej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą została określona przepisami ustawy p.z.p. w art.99- 101. Przedmiot takiej umowy obejmuje zobowiązanie do podjęcia starań w celu udzielenia oraz wykonania zamówienia. Ustalenia będące przedmiotem umowy ramowej mogą dotyczyć w szczególności cen i jeśli zachodzi taka potrzeba przewidywanych ilości świadczeń. Poza wymienionymi elementami umowa ramowa może określać ponadto harmonogram udzielania przewidywanych zamówień, ogólne warunki umów dla zamówień realizacyjnych, standardy gwarancji, warunki płatności itp. Należy pamiętać iż udzielenie zamówień publicznych objętych treścią umowy ramowej będzie następować na podstawie odrębnych zamówień realizacyjnych udzielanych w drodze odpowiedniego postępowania. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową z jednym lub większą liczbą wykonawców, ich liczbę określając samodzielnie. Zamawiający w tym względzie nie jest ograniczony żadnym ustawowym limitem maksymalnym. W przypadku umowy ramowej istotną kwestię stanowi okresy jej obowiązywania. Zgodnie z brzmieniem artykułu 100 p.z.p. co do zasady został określony czteroletni okres maksymalnie, jednakże ze względu na przedmiot zamówienia oraz szczególny interes zamawiającego umowa może zostać zawarta na okres dłuższy. Należy ocenić, iż umowy ramowe w systemie zamówień publicznych ułatwiają długookresowe kontraktowanie, jednakże należy pamiętać o specyfice zamówień publicznych oraz o ograniczeniach ustawowych. Więcej na temat umowy ramowej uregulowanej przepisami Pzp: http://blog-zamowienia-publiczne.blogspot.com/2013/11/umowa-ramowa-jako-instrument.html odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: