eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Gospodarka odpadami: wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów

Gospodarka odpadami: wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów

2014-02-15 08:10

Gospodarka odpadami: wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów

Baterie © monticellllo - Fotolia.com

Niewielu przedsiębiorców, którzy jako pierwsi wprowadzają na polski rynek czy to poprzez import, czy wewnątrz wspólnotowe nabycie jakikolwiek sprzęt z bateriami w środku ma świadomość tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinni uzyskać wpis do rejestru "bateryjnego". Materię tę reguluje Ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 29.04.2009 roku (Dz. U. 2009, nr 79, poz. 666 z późn. zm.) ("Ustawa o bateriach i akumulatorach") powstała w oparciu o Dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 06.09.2006 roku.

Przeczytaj także: Ustawa o bateriach i akumulatorach

Rejestr podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru należy złożyć przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju, tj. przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów. Podmiot wprowadzający baterie lub akumulatory do obrotu zobowiązany jest do zamieszczania nr w rejestrze GIOŚ na dokumentach związanych z obrotem. Oczywiście z rejestracją związane są koszty – w chwili obecnej stawka opłaty rejestracyjna wynosi 50 zł.

Ustawa o bateriach i akumulatorach wprowadza szereg obowiązków, które podmiot wprowadzający baterie lub akumulatory na rynek musi spełnić, i tak m.in: baterie lub akumulatory muszą być oznakowane odpowiednim symbolem chemicznym, posiadać informacje o ich pojemności, muszą posiadać oznaczenie symbolem selektywnego zbierania (jest to znak przekreślonego kosza wprowadzony w załączniku do Ustawy o bateriach i akumulatorach). Oznakowania te muszą być widoczne, trwałe i czytelne. Zgodnie z art. 27 Ustawy o bateriach i akumulatorach, wprowadzający baterie lub akumulatory jest także obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

fot. monticellllo - Fotolia.com

Baterie

Niewielu przedsiębiorców, którzy jako pierwsi wprowadzają na polski rynek czy to poprzez import, czy wewnątrz wspólnotowe nabycie jakikolwiek sprzęt z bateriami w środku ma świadomość tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinni uzyskać wpis do rejestru "bateryjnego".


Na wprowadzającym baterie przenośne lub akumulatory przenośne ciąży także obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, a także obowiązek prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów. Wprowadzający baterie lub akumulatory musi także finansować publiczne kampanie edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami lub akumulatorami oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnej zbiórki tych odpadów oraz zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów zbierania zużytych baterii lub akumulatorów – na rok 2014 roczny poziom zbierani wynosi 35%. Rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania następuje na koniec roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie osiągnął wymaganego poziomu zbierania zobowiązany jest do ponoszenia opłaty zwanej „opłatą produktową”. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi od 0,80 zł do 12 zł za kilogram. Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Wprowadzający baterie lub akumulatory wykonując obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych przeznacza na nie albo przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego - co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów. Wprowadzający baterie lub akumulatory musi także składać do marszałka województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następnego, roczne sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów, wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których wprowadzający ma zawartą umowę.

Znaczącą większość obowiązków nałożonych Ustawą na wprowadzającego baterie lub akumulatory może przejąć od niego organizacja odzysku, oczywiście za wynagrodzeniem, ale jeśli ktoś nie ma czasu na prowadzenie żmudnych ewidencji, warto zastanowić się nad zawarciem takiej umowy.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009, Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. 2009, Nr 215, poz.1671)

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: