eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Większe prawa e-konsumenta

Większe prawa e-konsumenta

2013-12-20 12:54

Większe prawa e-konsumenta

Większe prawa e-konsumenta © Africa Studio - Fotolia.com

Klient będzie miał 14, a nie 10 dni, aby odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość - są to założenia projektu nowej ustawy o prawach konsumenta.

Przeczytaj także: E-handel: prawa konsumentów lepiej chronione

Projekt nowej ustawy stanowi implementację dyrektywy 2011/83/EC o prawach konsumenta. Państwa członkowskie były zobowiązane wcielić nowe regulacje w życie do 13 grudnia 2013 roku, a nowe prawo ma obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 13 czerwca 2014 roku. Regulacje, implementujące zapisy dyrektywy 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej zostaną wcielone do Kodeksu cywilnego.

Głównym celem projektu ustawy jest usystematyzowanie i ujednolicenie przepisów dotyczących umów zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet), których wartość przekracza równowartość 10 euro, w szczególności kwestii prawa odstąpienia od umowy, obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, a także formalnych wymogów umów zawieranych z konsumentami.

Projekt ustawy zawiera postanowienia dotyczące podstawowych obowiązków przedsiębiorców, które muszą zostać spełnione przed zawarciem każdej umowy z konsumentem (np. przedsiębiorca będzie zobligowany otrzymać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność w związku z realizacją zamówienia lub jeżeli przedsiębiorca korzysta ze specjalnej infolinii w celu kontaktowania się z konsumentem, koszt połączenia nie może przekroczyć standardowych stawek danego operatora).

Projekt ustawy rozszerzył katalog informacji, które powinny zostać udzielone konsumentowi przed zawarciem umowy na odległość oraz szczególnych obowiązków przedsiębiorcy w przypadku zawarcia takiej umowy. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić konsumentowi wymaganej informacji na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

Większe prawa e-konsumenta

Klient będzie miał 14, a nie 10 dni, aby odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość - są to założenia projektu nowej ustawy o prawach konsumenta.


Wydłużony zostanie termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny z 10 do 14 dni. Termin ten będzie jednolity w każdym państwie członkowskim. Konsument będzie mógł to zrobić przy pomocy ustandaryzowanego formularza odstąpienia od umowy. W nowej ustawie rozstrzygnięta zostanie jednoznacznie kwestia rozliczeń związanych odstąpieniem przez konsumenta od umowy - przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić konsumentowi wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument poniesie jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, termin na odstąpienie do umowy przedłuży się z 14 dni do 12 miesięcy. Dla porównania, w chwili obecnej termin ten wynosi 3 miesiące, co uwidacznia jasno praktyczne znaczenie planowanej zmiany dla rynku e-commerce.

Przedsiębiorca będzie miał obowiązek zapewnić, iż konsument, który zawarł z nim umowę na odległość wyraźnie potwierdzi, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Przedsiębiorca, który prowadzi sklep on-line lub świadczy inne usługi drogą elektroniczną, powinien informować konsumenta o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności na swojej stronie internetowej.

Ponadto, projekt przewiduje daleko idące zmiany również w innych ustawach. Przede wszystkim zmieniona zostanie definicja konsumenta zawarta w art. 221 Kodeksu cywilnego, która ma fundamentalne znaczenie dla wyznaczenia granic obrotu B2C, a co za tym idzie zakresu stosowania przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Definicja konsumenta została rozszerzona i zgodnie z jej nowym brzmieniem, „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Ponadto, zgodnie z par. 2 nowej treści art. 22 1 Kodeksu cywilnego, „Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa”. Subtelna zmiana par. 1 omawianego artykułu, przejawiająca się dodaniem wyrażenia „z przedsiębiorcą” jest pozytywna i powinna zminimalizować pole do nadużyć interpretacyjnych związanych z definiowaniem drugiej strony umowy zawieranej z konsumentem. Inaczej należy ocenić dodanie do art. 22 1 KC paragrafu 2. W praktyce ustalenie, jaki cel przeważa w przypadku np. prawnika nabywającego komputer, który będzie używany zarówno do celów służbowych, jaki i prywatnych może okazać się bardzo trudne.

Kolejna zmiana dotyczy ustawy o sprzedaży konsumenckiej, która zostanie zastąpiona nowymi przepisami w Kodeksie cywilnym. Ujednolicone zostaną przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Ustawodawca zdecydował się zrezygnować z równoległego modelu odpowiedzialności profesjonalnego sprzedawcy wynikającego z ustawy o sprzedaży konsumenckiej opartego na koncepcji niezgodności towaru z umową, w związku z czym od momentu wejścia w życie nowelizacji obowiązywał będzie jeden reżim odpowiedzialności (rękojmi) za jakość rzeczy sprzedanej oparty na koncepcji wady. Odpowiedzialność sprzedawcy w umowach z udziałem konsumentów będzie nadal wykazywać pewne odrębności, ale usystematyzowanie pojęć i zawarcie ich w jednej ustawie, powinno wpłynąć pozytywnie na obrót konsumencki.

Nowe przepisy mogą stać się pewnym wyzwaniem dla rynku e-commerce, a przedsiębiorcy, będą zmuszeni do podjęcia trudu dostosowania swych regulaminów i praktyki do nowych wymogów. Z drugiej jednak strony, doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych oraz ujednolicenie ich treści na terenie całej Unii Europejskiej może wpłynąć pozytywnie na świadczenie usług transgranicznych przez polskich przedsiębiorców.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: