eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

projekt dotyczy skuteczniejszego zabezpieczenia obywateli przed "dopalaczami"

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3901
  • Data wpłynięcia: 2015-07-17
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3901


Druk nr 3901


Warszawa, 17 lipca 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:


- o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Marka Niedbałę.(-) Romuald Ajchler; (-) Leszek Aleksandrzak; (-) Maciej Banaszak;
(-) Anna Bańkowska; (-) Jan Cedzyński; (-) Piotr Chmielowski; (-) Jacek
Czerniak; (-) Wincenty Elsner; (-) Artur Górczyński; (-) Tadeusz Iwiński;
(-) Dariusz Joński; (-) Tomasz Kamiński; (-) Adam Kępiński; (-) Witold
Klepacz; (-) Krzysztof Kłosowski; (-) Marek Niedbała; (-) Cezary Olejniczak;
(-) Stanisława Prządka; (-) Marek Stolarski; (-) Tadeusz Tomaszewski;
(-) Bogusław Wontor; (-) Zbyszek Zaborowski.


Projekt


Ustawa
z dnia ……… 2015 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124,
z 2015 r. poz. 28 i poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabrania się reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających lub
nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych”;

2) uchyla się art. 44c;
3) uchyla się art. 52a;
4) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające
lub substancje psychotropowe lub nowe substancje psychoaktywne lub środki zastępcze albo
przetwarza słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających,
substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych albo słomy
makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”;

5) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności
wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub
przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych lub nowych substancji

psychoaktywnych lub środków zastępczych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto:
1) przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub konsumpcji
środków odurzających lub substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych lub
środków zastępczych naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo
2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 53
ust. 2.”;

6) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu,
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających,
substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych
lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających,
substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych , środków zastępczych lub słomy
makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”;

7) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art .56. 1. Kto, wbrew przepisom art. 33-35 , art. 37, art. 40 i art. 44b wprowadza do obrotu środki
odurzające, substancje psychotropowe, nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze, lub
słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających,
substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych , środków zastępczych lub
słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”;


8) art. 58 otrzymuje brzmienie:

„Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji
psychotropowej, nowej substancji psychoaktywnej , środka zastępczego, ułatwia albo umożliwia
ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji
psychotropowej, nowej substancji psychoaktywnej , środka zastępczego małoletniemu lub nakłania
go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”;

9) art. 59 otrzymuje brzmienie:

Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka
odurzającego lub substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej lub środka
zastępczego lub ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji
psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej lub środka zastępczego małoletniemu,
ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od lat 3.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”;

10) art. 62 otrzymuje brzmienie:

Art.62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,
lub nowe substancje psychoaktywne lub środki zastępcze podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub
substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”;


11) art. 62a otrzymuje brzmienie:

Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub
substancje psychotropowe, lub nowe substancje psychoaktywne lub środki zastępcze w ilości
nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed
wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy
kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego
społecznej szkodliwości.”;

12) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. 1. Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe,
nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze, mleczko makowe lub słomę makową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających,
substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych , środków zastępczych, mleczka
makowego lub słomy makowej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. Tej samej karze podlega, kto kradnie z włamaniem środki odurzające, substancje psychotropowe,
nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze, mleczko makowe lub słomę makową.
4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.”;

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r. Nr
212 poz.1263 z późn. zm.) w art. 4 w ust. 1 uchyla się pkt 9a.

Art. 3. Postępowania wszczęte na podstawie art. 44c oraz art. 52a ustawy , o której mowa w art.1 i
niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczą się na podstawie przepisów
dotychczasowych.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
strony : [ 1 ] . 2

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: