eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2004Nr 243 › poz. 2426

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2426

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2004-11-15
 • Data wydania 2004-10-08
 • Data wejścia w życie 2005-05-16
 • Data obowiązywania 2005-05-16
 • Uwagi obowiązki przewidziane w art. 196a par. 2-6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557), dodanym niniejszą ustawą, wykonuje się po raz pierwszy w 2006 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 243 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2442

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. sygn. akt K 18/03
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2441

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2440

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2439

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2438

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2437

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2436

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2435

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna"
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2434

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2433

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2432

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2431

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2430

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2429

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2428

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2427

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów
 • Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 243, poz. 2426

  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: