eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zasiłek dla bezrobotnych 2013

Zasiłek dla bezrobotnych 2013

2012-11-29 21:23

Zasiłek dla bezrobotnych 2013

Zasiłek dla bezrobotnych © amorphis - Fotolia.com

Utrata pracy wiąże się z gwałtownym spadkiem dochodów. Aby ograniczyć negatywne skutki braku pracy osobom które utraciły zatrudnienie wypłaca się zasiłki dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku oraz jego wysokość zależą jednak od wielu czynników.

Przeczytaj także: Zasiłek dla bezrobotnych 2014

Kwestie zasiłków dla osób bezrobotnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). Jak stanowi wspomniana ustawa, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Jako bezrobotnego rozumie się osobę niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, jeżeli ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Aby otrzymywać zasiłek, bezrobotny w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, powinien przez co najmniej 365 dni pracować na podstawie umowy o pracę, osiągając dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (podstawą składki musi być kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę). Zasiłek nie przysługuje, jeśli bezrobotny w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo porozumieniem stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zasiłku nie otrzyma również osoba w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem zwolniona dyscyplinarnie lub która w takim samym okresie porzuciła pracę.

Zasiłek pobiera się przez 6 lub 12 miesięcy. Maksymalny czas pobierania zasiłku jest zależny od stopy bezrobocia panującego w powiecie w którym mieszka (jest zarejestrowany) bezrobotny. Przez 6 miesięcy zasiłek mogą pobierać bezrobotni mieszkający na terenie powiatu w którym stopa bezrobocia dnia 30 czerwca roku poprzedzającego nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Przez 12 miesięcy zasiłek mogą pobierać bezrobotni mieszkający w powiatach, gdzie bezrobocie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju a także bezrobotni którzy ukończyli 50 lat i mają przepracowane co najmniej 20 lat.

fot. amorphis - Fotolia.com

Zasiłek dla bezrobotnych

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych następuje jeden raz w roku - najbliższa będzie miała miejsce w czerwcu 2013


Wysokość zasiłku jest waloryzowana raz w roku, 1 czerwca. Zasiłek jest waloryzowany o średnioroczny wskaźnik inflacji w poprzednim roku. Zasiłków nie waloryzuje się, jeśli średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Od czerwca 2012 roku wysokość zasiłków wynosi 794,20 zł brutto oraz 623,60 zł brutto. Zasiłki w tej wysokości wypłacane będą do czerwca 2013. Po 1 czerwca zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji, który prezes GUS podaje na ogół w styczniu. Oznacza to, że wysokość zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych w drugiej połowie 2013 roku będziemy znać około połowy stycznia przyszłego roku.

Kwota zasiłku zależy od kilku czynników. Po pierwsze od okresu jego pobierania - przez pierwsze trzy miesiące są to wspomniane 794,20 zł brutto, potem kwota zasiłku spada do 623,60 zł brutto (i jest wypłacana przez 3 lub 9 miesięcy). Podane kwoty są wielkościami podstawowymi, zasiłek w zależności od stażu pracy może być niższy lub wyższy.

I tak, zasiłek w wysokości 80 procent kwoty podstawowej otrzymuje bezrobotny, którego staż pracy nie przekracza 5 lat (w okresie pierwszych trzech miesięcy jest to 635,40 złotych, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku to kwota 498,90 złotych), zasiłek we wspominanych już wysokościach podstawowych (100 procent zasiłku podstawowego) otrzyma bezrobotny o stażu pracy większym niż 5 ale mniejszym niż 20 lat. Na najwyższy zasiłek może liczyć bezrobotny o stażu pracy powyżej 20 lat - otrzyma on zasiłek w wysokości 120 procent kwoty podstawowej (są to kwoty odpowiednio 953,10 oraz 748,40 złotych).
Warto pamiętać, że prawo do zasiłku można stracić. Zasiłek jest odbierany, gdy bezrobotny odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych czy robót publicznych a także gdy bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia lub stażu. Oczywiście zasiłek traci się również po upływie okresu jego pobierania.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Urlop okolicznościowy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: