eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zasiłek dla bezrobotnych 2014

Zasiłek dla bezrobotnych 2014

2013-11-28 15:49

Zasiłek dla bezrobotnych 2014

Zasiłek dla bezrobotnych © Magdziak Marcin - Fotolia.com

Utrata pracy to jeden z najpoważniejszych czynników powodujących stres. Wiąże się z utratą zarobków, pogorszeniem standardu życia, wykluczeniem społecznym. Dlatego też system zasiłków dla bezrobotnych ma ograniczać negatywne skutki nagłej utraty zarobków i pomóc bezrobotnemu przetrwać w czasie poszukiwania nowej pracy. Jednak nie wszyscy bezrobotni mogą zasiłek otrzymać, różne są też jego kwoty. Wysokość zasiłku zmienia się połowie roku, tak więc zasiłek dla bezrobotnych 2014 będzie do końca maja 2014 taki sam, jak ten w drugiej połowie 2013 roku.

Przeczytaj także: Bezrobocie w Polsce 2014

Kwestie związane z zasiłkami dla osób bezrobotnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2013 r. poz. 674) oraz akty wykonawcze do niej, czyli odpowiednie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej.

W myśl wspomnianej ustawy, bezrobotny to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Musi to być także osoba pełnoletnia, ale która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, nie może być rolnikiem.

Prawo do zasiłku nie przysługuje każdemu bezrobotnemu. Aby móc otrzymywać zasiłek, bezrobotny musi spełniać kilka warunków. Bezrobotny może otrzymać zasiłek tylko wówczas, gdy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Bezrobotny, aby otrzymać zasiłek musi ponadto w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania jako bezrobotny, łącznie przez okres co najmniej 365 dni być zatrudniony i zarabiać przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, albo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (podstawą składki musi być kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę).

Zasiłek można pobierać przez 6 lub 12 miesięcy. Przez pół roku zasiłek mogą pobierać bezrobotni mieszkający na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia dnia 30 czerwca roku poprzedzającego nie przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Przez rok zasiłek mogą pobierać bezrobotni mieszkający w powiatach o wyższym bezrobociu, gdzie bezrobocie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Dłużej (przez rok) i bez względu na miejsce zamieszkania zasiłek mogą pobierać bezrobotni którzy ukończyli 50 lat i mają przepracowane co najmniej 20 lat.

Wysokość zasiłku zależy stażu pracy osoby bezrobotnej oraz czasu pobierani zasiłku.

Wartość zasiłku ustala się raz w roku, 1 czerwca, waloryzując ją w oparciu o inflację. Od 1 czerwca 2013 roku wartość ta wynosi 823,60 zł brutto miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku oraz 646,70 zł brutto miesięcznie przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku. Ponieważ jak już wspomniano, wartość zasiłków jest zmieniana raz w roku, na początku czerwca, to bezrobotni będą pobierać zasiłki w tej wysokości do końca maja 2014 roku.

Przytoczone powyżej kwoty są kwotami bazowymi, które są zmieniane w zależności od stażu pracy bezrobotnego. I tak, bezrobotny który przepracował łącznie do 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 procent zasiłku podstawowego. Bezrobotnemu o stażu pracy pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje 100 procent zasiłku podstawowego, a osobie która przepracowała co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.

Prawo do zasiłku można stracić. Przyczyną może być m.in. odmowa (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia przez bezrobotnego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: