eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2010

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2010

2010-10-01 12:27

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie we wrześniu 2010 r. oraz najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Zmiany w polskim prawie 2010 - cz.III

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Dnia 4 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010, Nr 152, poz. 1018), która wprowadziła następujące zmiany:
 • rozszerzono zastosowanie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na drogi wewnętrzne, wchodzące w skład tzw. strefy ruchu, oraz inne drogi wewnętrzne
  w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
 • uregulowano procedury przemieszczania i usuwania pojazdów z drogi;
 • ustalono maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym w zależności od rodzaju pojazdu.
USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI

Dnia 9 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1038), która wprowadziła następującą zmianę:
 • umożliwiono komornikowi odmowę przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, jeśli czynności miałyby być wykonywane poza obszarem właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.
USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

Dnia 17 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 672), która wprowadziła następujące zmiany:
 • zniesiono wymóg co do wykształcenia i praktyki osób kierujących działalnością w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych;
 • doprecyzowano przepisy dotyczące składania zawiadomień o wadliwym wykonaniu umowy, jak i składania reklamacji dotyczących wykonywania usług świadczonych w ramach imprezy turystycznej;
 • umożliwiono klientom złożenie reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej zakończenia.
KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Dnia 25 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1037), zgodnie z którą:
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia przysługiwać będzie od prawomocnych wyroków sądu drugiej instancji kończących postępowanie w sprawie, oraz postanowień co do istoty sprawy kończących postępowanie, wydanych przez sąd drugiej instancji w postępowaniu nieprocesowym;
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem przysługiwać będzie również od postanowień wydanych przez sąd drugiej instancji w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych oraz w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą;
 • w przypadku prawomocnych orzeczeń, od których skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem nie przysługuje, odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych.
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Dnia 18 maja 2010 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, sąd jest związany żądaniem pozwu (sygn. akt III CZP 134/09).

Warto pamiętać o wskazanych powyżej zmianach przepisów, które weszły w życie we wrześniu 2010 r. Jeżeli którakolwiek ze wskazanych zmian zainteresuje Państwa szczególnie, zapraszamy do lektury publikacji kancelarii z mijającego miesiąca, które szerzej prezentują powyższe tematy.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: