eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Odwołanie członka zarządu a rozwiązanie umowy o pracę

Odwołanie członka zarządu a rozwiązanie umowy o pracę

2010-06-16 12:47

W protokole nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników znajduje się uchwała dotycząca odwołania prezesa sp. z o.o. z dniem 11 maja 2010 r. Natomiast nie ma uchwały dotyczącej rozwiązania z prezesem umowy o pracę. Jest tylko załącznik do protokołu, który nie ma formy wypowiedzenia o pracę. Czy taki załącznik należy traktować jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę?

Przeczytaj także: Pełnomocnictwo członka zarządu dla osoby trzeciej

Załącznik ten napisany jest w formie pisma do prezesa i zawiera zapis: "w związku z niewykonaniem przez Pana należycie obowiązków prezesa zarządu wg ksh, jak również wg zapisów w umowie o pracę (...) nadzwyczajne zgromadzenie wspólników postanawia rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym". Czy taki załącznik mam traktować jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę? Nadmieniam, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę zostało wysłane później listem poleconym. Pismo jest opatrzone datą 21 maja2010 r., a dotarło do adresata 17 maja 2010 r. Jaką datę powinnam wziąć pod uwagę przy wystawianiu świadectwa pracy?

Tak, pismo o treści jak w załączniku do protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników można uznać za prawidłowe rozwiązanie stosunku pracy. Nie stanowi ono jednak wypowiedzenia umowy o pracę, lecz jej rozwiązanie bez wypowiedzenia – i to tylko o tyle, o ile spełnione zostały warunki, o których mowa poniżej. Rozwiązanie to zostało dokonane z datą doręczenia, tj. z dniem 17 maja 2010 r.

Odwołanie członka zarządu a rozwiązanie stosunku pracy

Zgromadzenie wspólników w Pani spółce skorzystało z art. 203 § 1 ksh, którego zdanie pierwsze mówi, że „członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników”. Nie ma to jednak wpływu na stosunek pracy, art. 203 § 1 zdanie drugie ksh wyraźnie stanowi bowiem, że takie odwołanie nie pozbawia członka zarządu roszczeń ze stosunku pracy. Słusznie więc poczyniono starania o rozwiązanie również drugiego ze stosunków prawnych, niezależnych od siebie, łączących spółkę i jej (byłego już) prezesa.

Zgodnie z art. 32 § 1 Kodeksu pracy każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę, jeżeli została ona zawarta na okres próbny lub na czas nieokreślony. Ponadto można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 kp). To jeden z rodzajów jednostronnego rozwiązania stosunku pracy.

Jakie warunki musi spełniać wypowiedzenie, aby było skuteczne?

Zacytowane przez Panią pismo nie stanowi jednak takiego wypowiedzenia, ze względu na to, że nie przewiduje okresu wypowiedzenia i przede wszystkim nie posługuje się zwrotem podobnym do „wypowiadam Panu umowę o pracę z dniem...”. Proszę zauważyć, że w piśmie tym jest mowa o rozwiązaniu umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, co wskazuje na fakt, iż mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 52 § 1 kp pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Zakładam, że w przedstawionym stanie faktycznym rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe, została bowiem spełniona jedna z powyższych przesłanek oraz pozostałe warunki skorzystania z takiej możliwości rozwiązania stosunku pracy (Dział II, Rozdział II, Oddział 5 „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia” kp). Rozwiązanie umowy o pracę zostało sporządzone na piśmie oraz złożone drugiej stronie w taki sposób, aby mogła się ona zapoznać z jego treścią (doręczenie przez pocztę za potwierdzeniem odbioru).

Kto reprezentuje spółkę w przypadku rozwiązania umowy o pracę?

Proszę też pamiętać o treści art. 210 § 1 ksh, zgodnie z którym w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: