eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Odpowiedzialność materialna pracownika a wysokość szkody

Odpowiedzialność materialna pracownika a wysokość szkody

2010-04-09 10:19

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną, jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Wówczas pracodawca może dochodzić od pracownika odszkodowania za powstałą szkodę.

Przeczytaj także: Odpowiedzialność materialna pracownika - mienie powierzone

Pytanie: Magazynier naszego zakładu podczas pracy przez nieuwagę uszkodził wózkiem widłowym urządzenie elektryczne. Pracodawca postanowił go obciążyć kosztami naprawy na podstawie art. 114 KP. Usługodawca za naprawę urządzenia wystawił firmie fakturę VAT, którą pracodawca przedstawił pracownikowi wraz z oświadczeniem o wyrażeniu przez niego zgody na potrącenie z wynagrodzenia kwoty z faktury. Pracownik nie zgadza się na potrącenie kwoty brutto (z VAT), tylko netto. Czy ma rację?

Odpowiedź: Jeżeli pracodawca będzie korzystał z odliczenia VAT z wystawionej faktury, w takiej sytuacji może obciążyć pracownika jedynie kwotą netto. Warto pamiętać, że pracownik może ponosić ograniczoną, co do wysokości szkody odpowiedzialność materialną.

1. Gdy pracownik nie naprawi szkody - rozstrzygnie sąd pracy

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną, jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Wówczas pracodawca może dochodzić od pracownika odszkodowania za powstałą szkodę. Co do zasady, odszkodowanie przysługuje w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jednakże, jeśli pracownik umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę, to jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Jeżeli jednak wyrządzenie szkody nastąpiło w mieniu powierzonym, powinna ona być naprawiona w pełnej wysokości. Wartość szkody wycenia pracodawca. Jeżeli pracownik odmawia zapłaty odszkodowania, do ewentualnej kontroli w tym zakresie uprawniony jest sąd pracy na podstawie pozwu pracodawcy o zapłatę odszkodowania.

2. Wartość naprawy będzie zależała od późniejszych rozliczeń pracodawcy

W przypadku, gdy na naprawę wystawiono fakturę - jej wysokość należy uznać za potwierdzenie wysokości szkody. Jednakże, jeżeli pracodawca zamierza skorzystać z odliczenia VAT, kwotą szkody będzie jedynie kwota netto. Dzieje się tak, gdyż pracodawca dokonując odliczenia i tak „odzyskałby” kwotę VAT, a więc w rzeczywistości wysokość szkody powinna być niższa. Jeżeli jednak pracodawca nie będzie dokonywał odliczenia VAT, pracownik powinien pokryć pełną kwotę naprawy wózka, o ile jej wysokość nie przekroczy wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. To ograniczenie wynika z tego, iż w przypadku opisanym w pytaniu mamy do czynienia z odpowiedzialnością materialną na zasadach ogólnych i szkodą wyrządzoną przez pracownika nieumyślnie.

Ważne! Przy mieniu powierzonym nie ma ograniczeń

Tak jak wspominaliśmy wyżej, jeśli pracownik wyrządził szkodę w mieniu powierzonym, wtedy jest zobowiązany pokryć całą jej wartość bez względu na to, że była spowodowana w sposób nieumyślny.

Podstawa prawna:
  • art. 100 § 1, § 2 pkt 4, art. 114, art. 115, art. 119, art. 122, art. 124 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: