eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Odprawa emerytalna: odsetki za zwłokę w wypłacie

Odprawa emerytalna: odsetki za zwłokę w wypłacie

2009-12-14 10:45

Pracownik uprawniony do odprawy emerytalnej powinien otrzymać ją w dacie ustania stosunku pracy. W praktyce zdarza się jednak, że pracodawca zwleka z wypłatą tego świadczenia. Czy w takiej sytuacji zatrudnionemu należą się odsetki z tytułu opóźnienia?

Przeczytaj także: Odprawa emerytalna

Prawo do odprawy emerytalnej statuuje art. 921 K.p. Zgodnie z tym przepisem, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Warunkiem uzyskania odprawy jest:
  • spełnienie wymagań uprawniających do uzyskania wskazanego świadczenia (emerytura, renta) z ubezpieczenia społecznego,
  • związek między ustaniem zatrudnienia i w jego wyniku przejście na emeryturę lub rentę.

Przy czym konieczne jest podkreślić, że tylko łączne spełnienie powyższych przesłanek uprawnia pracownika do otrzymania odprawy emerytalnej (rentowej).

Dla obowiązku pracodawcy w zakresie wypłacenia odprawy emerytalnej istotne znaczenie ma sposób rozstania z pracownikiem. Świadczenie to przysługuje, gdy stosunek pracy rozwiązano:
  • za wypowiedzeniem złożonym przez jedną ze stron,
  • wraz z upływem terminu, na który została zawarta umowa o pracę na czas określony,
  • na mocy porozumienia stron,
  • na podstawie art. 53 K.p. (natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z powodu przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

W opinii SN (por. wyrok z 16 listopada 2000 r., PKN 81/00, OSNP 2002, Nr 11, poz. 265), rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy (art. 55 § 11 K.p.) nie może być uznane za ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę , wobec czego pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna, choćby przed rozwiązaniem stosunku pracy posiadał ustalone prawo do emerytury.

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej staje się wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy odsetek za zwłokę. Warto podkreślić, że reguła ta obowiązuje nawet w przypadku, gdy orzeczenie przyznające emeryturę (rentę z tytułu niezdolności do pracy) zostało wydane później, tj. po ustaniu stosunku pracy (por. wyrok SN z 9 kwietnia 1998 r., I PKN 508/97 OSNP 1999, Nr 8, poz. 267).

Kodeks pracy nie reguluje kwestii związanych z nieterminową wypłatą odprawy emerytalnej dlatego też zastosowanie znajdą tu przepisy Kodeksu cywilnego, do którego art. 300 K.p. odsyła w sprawach nieunormowanych w przepisach prawa pracy.

I tak, w myśl art. 481 § 1-2 K.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W sytuacji, gdy stopa odsetek za opóźnienie nie jest z góry oznaczona wierzycielowi należą się odsetki ustawowe.

A zatem, od dnia, w którym ustało zatrudnienie pracodawca zwlekający z wypłatą odprawy emerytalnej zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych liczonych od kwoty należnego pracownikowi świadczenia. To, czy pracownik poniósł, czy też nie poniósł szkody z tytułu opóźnienia nie ma żadnego znaczenia.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: