eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy a kara porządkowa

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy a kara porządkowa

2009-02-19 13:45

Rozważmy następujący przypadek: pracownik nie był w pracy od 19 do 23 stycznia 2009 r. Nie poinformował pracodawcy o przyczynie nieobecności. Nadmieniam, że przyszedł do pracy 26 stycznia i za dni nieobecności nie dostarczył zwolnienia lekarskiego. Chcemy mu dać karę upomnienia. Czy możemy (korzystnie dla pracownika) na te dni nieobecności udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, ale jednocześnie zastosować karę upomnienia (i nie wpisywać NN)? Co w takim razie mamy wpisać w treści zawiadomienia o udzieleniu kary, za co i za jaki konkretnie dzień?

Przeczytaj także: Nieusprawiedliwiona nieobecność przyczyną zwolnienia?

Pracodawca nie powinien usprawiedliwiać pracownikowi dni nieobecności urlopem wypoczynkowym, jeżeli przed datą nieobecności pracownik nie złożył wniosku o jego udzielenie. W związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy pracownik może zostać ukarany karą porządkową, w tym także karą upomnienia. Za czas nieusprawiedliwionej nieobecności pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

1. Nieusprawiedliwiona nieobecność przyczyną dyscyplinarnego rozwiązania umowy

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, nawet 1-dniowa, daje podstawę do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy (tzw. dyscyplinarka). Ocena zasadności takiego postępowania, dotycząca konkretnej sytuacji, należy jednak zawsze do pracodawcy. Analizując zachowanie pracownika, pracodawca powinien wziąć pod uwagę okoliczności zaistniałej sytuacji, np. czy dzień, w którym wystąpiła nieusprawiedliwiona nieobecność, był dla pracownika dniem pracy wynikającym z rozkładu jego czasu pracy, czy na ten dzień pracownik nie posiada innego niż zwolnienie lekarskie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność w pracy, a także inne okoliczności, np. zachowanie pracownika, jego stan zdrowia, powód nieobecności w pracy, fakt, czy wcześniej występowały podobne sytuacje itp.

Jeśli pracodawca nie podejmie decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy, może ukarać go za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy karą porządkową. Za takie naruszenie obowiązków pracodawca może wymierzyć pracownikowi zarówno karę upomnienia, nagany, jak i karę pieniężną. Przy czym wybór konkretnej kary należy do pracodawcy.

Ważne
Pracodawca ma 2 tygodnie na ukaranie pracownika. Kara porządkowa może zostać nałożona na pracownika tylko po uprzednim wysłuchaniu go. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Wniosek o udzielenie urlopu składa się przed jego wykorzystaniem

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie (np. choroba pracownika lub członka jego najbliższej rodziny), a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy jest także urlop wypoczynkowy. Warunkiem takiego uzasadnienia nieobecności jest złożenia wniosku o udzielenie urlopu przed okresem swojej nieobecności, a w przypadku urlopu na żądanie fakt poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności najpóźniej do końca tego dnia.

Urlopu udziela się pracownikowi na jego wniosek w terminie zgodnym z planem urlopowym bądź uzgodnionym pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Wskazanie terminu wykorzystania urlopu powinno być dokonane przed jego wykorzystaniem - w tym celu pracownik powinien wcześniej dostarczyć pracodawcy wniosek urlopowy. Usprawiedliwianie nieobecności urlopem wypoczynkowym przyznanym po okresie tej nieobecności może zostać potraktowane jako działanie niezgodne z prawem, mogące rodzić podstawę do nadużycia prawa, a w przypadku kontroli PIP może stanowić przedmiot zainteresowania inspektorów. Dlatego też nie powinno się stosować takich praktyk, mimo iż takie rozwiązanie mogłoby być korzystniejsze dla pracownika.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: