eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Staż dla bezrobotnego wpływa na wymiar urlopu

Staż dla bezrobotnego wpływa na wymiar urlopu

2007-11-29 12:34

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie ma prawa zmniejszać uprawnień nabytych przez stażystów i bezrobotnych. Okres ten nie wpływa jednak na nabycie prawa do urlopu.

Przeczytaj także: Staż dla bezrobotnego a wymiar urlopu

Zgodnie z art. 79 ustawy z 20.04.2004 r. o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), okres pobierania zasiłku dla bezrobotnego, stypendium przyznanego bezrobotnemu na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy oraz stypendium dla bezrobotnego na przekwalifikowanie, wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach.

Jednakże okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się do (art. 79 ust. 2 tejże ustawy):
  • okresu pracy, od którego zależy nabycie uprawnień do urlopu wypoczynkowego,
  • okresów wymaganych do nabycia prawa i wymiaru czasu pobierania zasiłku,
  • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów,

Istotne zatem jest tutaj rozgraniczenie dwóch pojęć: nabycie prawa do urlopu (czyli daty od kiedy urlop pracownikowi przysługuje) oraz wymiar urlopu (czyli ilości dni wolnych od pracy). Jak wskazano wyżej – okres pobierania stażu lub stypendium wpływa na wymiar tego urlopu, lecz pozostaje bez znaczenia w zakresie nabycia prawa do niego.

Okres bez pracy nie jest uwzględniany w stażu pracy. Będzie się natomiast liczył do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego osoby, która ukończyła naukę w szkole wyższej a nie podjęła jeszcze zatrudnienia, natomiast pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Takie same uprawnienia ma również osoba, która ukończyła naukę w szkole wyższej i została delegowana przez urząd pracy na staż absolwencki i pobiera stypendium.

Zgodnie z art.155 § 1 k.p. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Także w sytuacji, kiedy pracownik po okresie zatrudnienia jest na bezrobociu i pobiera z tego tytułu świadczenia, to okres ten będzie liczył się do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Bezrobocie wlicza się bowiem do stażu pracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: