eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2016 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2016 r.

2016-04-08 11:06

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2016 r.

Jakie zmiany w prawie w marcu 2016? © MK-Photo - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu prawa o Prokuraturze, kredytu konsumenckiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz dotyczących raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, które weszły w życie w marcu 2016 r.

Przeczytaj także: Przepisy prawne: najważniejsze zmiany X 2016 r.

PRAWO O PROKURATURZE


4 marca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o Prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177), na podstawie której m.in.:
  • wprowadzono nowy ustrój prokuratury, który przejawia się m.in. w połączeniu stanowiska Prokuratora Generalnego ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości;
  • w miejsce Prokuratury Generalnej utworzono Prokuraturę Krajową, do której zadań należy zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego, a także zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach regionalnych, koordynacja nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez pozostałe jednostki organizacyjne prokuratury, prowadzenie wizytacji prokuratur regionalnych, wykonywanie czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą i prowadzenie centralnej bazy opinii prawnych oraz bazy wytycznych i zarządzeń Prokuratora Generalnego. Prokuraturą Krajową kieruje Prokurator Krajowy, będący I zastępcą Prokuratora Generalnego, lub jego zastępca;
  • utworzono stanowiska Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, którzy kierują tymi pionami prokuratury powszechnej;
  • zniesiono wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury takie jak: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe, a prokuratura wojskowa stała się częścią prokuratury powszechnej z zachowaniem jednak pewnej odrębności poprzez utworzenie na poziomie Prokuratury Krajowej - Departamentu do Spraw Wojskowych oraz na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych odpowiednio wydziałów i działów do spraw wojskowych;
  • zniesiono prokuratury apelacyjne i utworzono prokuratury regionalne; do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych, ich zadania w prokuraturach regionalnych wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych; do głównych zadań prokuratur regionalnych należy prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania najpoważniejszej przestępczości finansowo-gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych;
  • wprowadzono jawność postępowania dyscyplinarnego, zwiększono ilość rzeczników dyscyplinarnych oraz wyłączono odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne w sytuacji, gdy prokurator podejmie lub zaniecha działania wyłącznie w interesie społecznym.

fot. MK-Photo - Fotolia.com

Jakie zmiany w prawie w marcu 2016?

W marcu weszły w życie zmiany z zakresu prawa o Prokuraturze, kredytu konsumenckiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz dotyczące raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.


KREDYT KONSUMENCKI


11 marca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1357), na podstawie której znowelizowano m.in. ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 1497, 1585 i 1662), w tym:
  • wprowadzono regulację określającą maksymalną wysokość opłat i odsetek z tytułu zaległości w spłacie kredytu. Regulacja ta odnosi się do przypadku, gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek. Zgodnie z ww. przepisem, w takim przypadku należy się tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za opóźnienie;
  • dodano regulację określającą maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu równą sumie 25 % całkowitej kwoty kredytu i 30 % kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki zaciągnięty zostanie kredyt. Ponadto, pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu;
  • wprowadzono regulację, dotyczącą udzielenia przez kredytodawcę konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów. W takim przypadku całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, stanowi kwota pierwszego z kredytów, a pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie;
  • wprowadzono regulację, dotyczącą odroczenia przez kredytodawcę konsumentowi spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu. W takim przypadku całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, stanowi kwota udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata została następnie odroczona, a do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty kredytu, a które zostały naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: