eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany X 2016 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany X 2016 r.

2016-11-14 14:21

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany X 2016 r.

Jakie zmiany w prawie w październiku? © fotomek - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu efektywności energetycznej, działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz prawa aktów stanu cywilnego, które weszły w życie w październiku 2016 r.

Przeczytaj także: Przepisy prawne: najważniejsze zmiany III 2016 r.

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


W dniu 1 października weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 roku, poz.831), na podstawie której m.in.:
 • rozszerzono zakres kontroli Prezesa URE i nałożono obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytów energetycznych na dużych przedsiębiorców. Ustawa nie wskazuje ograniczeń związanych z rodzajem działalności, powierzchnią użytkową lokali biurowych czy sposobu rozliczania się jako odbiorca energii – należy zatem uznać że obowiązek audytu obejmuje wszelkie duże przedsiębiorstwa. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest posiadanie systemu zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub systemu zarządzania środowiskowego określonego w prawie unijnym, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
 • ustalono iż pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca września 2017 roku. Audyty energetyczne przedsiębiorstwa przeprowadzone nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r. i spełniające wymagania uznawane będą za zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w ustawie. Raport z przeprowadzonego audytu powinien zostać złożony do Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni po jego przeprowadzeniu.
 • wprowadzono przepisy karne wskazujące iż za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa przewiduje się kary pieniężne - kara może wynosić do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

fot. fotomek - Fotolia.com

Jakie zmiany w prawie w październiku?

Najważniejsze zmiany w prawie dotyczą efektywności energetycznej, działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz prawa aktów stanu cywilnego.


Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji


W dniu 9 października weszła w życie nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 roku, poz.996), na podstawie której m.in.:
 • zwiększy się bezpieczeństwo systemu finansowego poprzez ograniczenie ryzyka pokrywania strat z pieniędzy publicznych. Wprowadzane dla banków nowe procedury będą dotyczyły SKOK-ów i niektórych domów maklerskich. Jednocześnie kwota gwarantowana, czyli depozyt chroniony jako gwarancja wypłaty dla banków komercyjnych pozostanie na niezmienionym poziomie równowartości 100 tys. euro.
 • obniżono o połowę wysokość kapitału początkowego niezbędnego do utworzenia nowego zrzeszenia banków spółdzielczych. Próg ten zmniejszono z 20 mln euro do 10 mln euro.
 • uregulowano przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z Komisją Nadzoru Finansowego i pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego) oraz organów prawa międzynarodowego, w zakresie restrukturyzacji grup bankowych.
 • ustanowiono kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie przymusowej restrukturyzacji – w ich zakres wchodzą:
  • sprzedaż banku w całości lub w części jeśli ten ogłosił upadłość,
  • utworzenie banku pomostowego, który przejmie aktywa i depozyty zagrożonego banku,
  • umorzenie lub zmiana na akcję długu banku, w celu umożliwienia kontynuacji jego działalności (tzw. bail-in),
  • przeniesienie depozytów o wątpliwym charakterze do specjalnych podmiotów zajmujących się tzw. „trudnymi aktywami”
 • wprowadzono nowe rozwiązania które mają na celu zabezpieczyć depozyty na deweloperskich rachunkach powierniczych i na rachunkach bankowych, na które klienci przekazują swoje oszczędności domom maklerskim. Przepisy przewidują ochronę indywidualną, tj. każdego osobnego klienta i powierzającego. Dodatkowo zwiększono limit gwarancji depozytowej w przypadku nabycia spadku lub sprzedaży mieszkania.

PRAWO AKTÓW STANU CYWILNEGO


W dniach 27 sierpnia i 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.1221), na podstawie której, między innymi:
 • wprowadzono bardziej efektywny system cyfryzacji aktów, dzięki któremu również pracownicy urzędów stanu cywilnego mogą przenosić papierowe wersje aktów do centralnego rejestru;
 • wprowadzono możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego z wykorzystaniem lokalnych aplikacji wspierających rejestrację stanu cywilnego. Osobą właściwą do wydania odpisu z aplikacji wspierających będzie kierownik urzędu przechowujący księgę stanu cywilnego - rozwiązanie takie ma przede wszystkim zapewnić usunięcie zaległości w największych urzędach dużych aglomeracji;
 • kierownik urzędu stanu cywilnego będzie miał prawo do administracyjnego trybu unieważniania błędnych aktów stanu cywilnego. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wycofywanie z obrotu błędnych aktów stanu cywilnego. Ponadto wskazano że każdy, kto wcześniej otrzymał odpis błędnego aktu, zostanie powiadomiony o unieważnieniu go oraz otrzyma nieodpłatnie odpis prawidłowego aktu stanu cywilnego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: