eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

2015-09-25 00:16

Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Jakie nowe ustawy podpisał Prezydent? © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Poniżej znajdą Państwo omówienie pozostałych ustaw podpisanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w drugiej połowie sierpnia br. Było ich aż 35, a najważniejsze to – nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz zmiany ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Przeczytaj także: Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

1. Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.


W dniu 25 sierpnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowe rozwiązania realizujące zakładane cele ustawy obejmują rozszerzenie na wszystkie sektory rynku finansowego uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bez zezwolenia, zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez zezwolenia środków finansowych innych osób, w celu obciążania ich ryzykiem, wprowadzenie ustawowych wymogów, których spełnienie warunkuje możliwość wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich ze środków własnych pożyczkodawcy, ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów oraz określenie zasad dostępu, przekazywania i wymiany informacji o udzielonych kredytach konsumenckich przez banki i pożyczkodawców niebankowych.

Co do zasady ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

2. Nowelizacja ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.


W dniu 25 sierpnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami reklamacja będzie mogła być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów. Po złożeniu przez klienta reklamacji podmiot rynku finansowego będzie zobowiązany do jej rozpatrzenia i udzielenia klientowi odpowiedzi. Odpowiedzi na temat zgłoszonej reklamacji należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiedź ta będzie mogła być udzielona w dłuższym terminie – do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sankcją za niedotrzymanie określonych terminów będzie uznanie reklamacji za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Jakie nowe ustawy podpisał Prezydent?

W II połowie sierpnia Prezydent Duda podpisał 35 ustaw, z czego najważniejsze to – nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz zmiany ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.


Rzecznika Finansowego będzie powoływać Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na czteroletnią kadencję. W myśl przepisu przejściowego Rzecznik Ubezpieczonych z dniem wejścia w życie ustawy staje się Rzecznikiem Finansowym i rozpoczyna się jego czteroletnia kadencja.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 11 października 2015 roku, z wyjątkiem przepisu przejściowego dotyczącego funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego, który wszedł w życie z dniem 11 września 2015 roku oraz rozdziału poświęconego uregulowaniu pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

3. Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.


W dniu 25 sierpnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Nowelizacja wprowadza do wymienionych ustaw zmiany o charakterze przede wszystkim technicznym, które zmniejszają obciążenia administracyjne i powodują oszczędności dla sektora finansów publicznych oraz zapewniają spójność przepisów ww. ustaw. Najważniejsza zmiana polega na likwidacji egzekucji administracyjnej należności do dłużników alimentacyjnych.

Co do zasady ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

4. Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.


W dniu 25 sierpnia 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Nowelizacja polega m.in. na przywróceniu zakresu kodów celnych obowiązujących dla lekkiego i ciężkiego oleju opałowego (z zawartością siarki powyżej odpowiednio 0,1%
i 1%) - do stanu sprzed dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. regulującej tę problematykę. Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany terminów składania sprawozdań przez przedsiębiorców oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z realizacją Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w Polsce.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 października 2015 roku.

 

1 2 ... 4

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: