eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

2014-05-06 11:31

Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe © WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

W dniu 17 kwietnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 18 kwietnia została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W dniu 23 kwietnia 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 29 kwietnia 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał również ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przeczytaj także: Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i inne zmiany w prawie w VIII 2015 roku

Kolejne zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Nowelizacja dotyczy przepisów o centralnej ewidencji pojazdów i wprowadza zmiany, które umożliwią dostęp on-line do informacji o pojeździe wszystkim, bez konieczności wykazywania uzasadnionego interesu oraz bez potrzeby składania wniosków i czekania na na rozpatrzenie.

Dla uzyskania danych i informacji o pojeździe niezbędnym będzie podanie numeru nadwozia VIN, daty pierwszej rejestracji oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Udostępniane będą jedynie dane o pojeździe, a nie o właścicielu lub posiadaczu auta. Usługa ta będzie bezpłatna. Udostępniona będzie także informacja o tym, że pojazd został zgłoszony jako skradziony, o ubezpieczeniu pojazdu, jak również dane o pojemności i mocy silnika, dopuszczalnej masie i ładowności, liczbie miejsc.

Ustawa wejdzie w życie 10 maja 2014 roku.

fot. WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

Obecnie, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie. Na mocy znowelizowanej ustawy świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie, od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.


Zmiany w ustawie – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W dniu 18 kwietnia 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowelizacja został przygotowana w celu skrócenia czasu trwania postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia oraz zmniejszenia ponoszonych w związku z tym kosztów. Nowelizacja wprowadza do postępowania w sprawach o wykroczenia protokół z rozprawy w postaci zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku. Protokół ten będzie opatrywany podpisem elektronicznym, co będzie gwarantować rozpoznawalność jakichkolwiek późniejszych zmian oraz identyfikację osoby protokolanta. Będzie także sporządzany z rozprawy protokół w formie pisemnej, jednak będzie on miał charakter skróconego pisemnego zapisu przebiegu rozprawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Kolejna nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 18 kwietnia została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów do prawa unijnego. Istotna zmiana wprowadzana do Kodeksu karnego (zmiana art. 101 § 4 k.k.) polega na wydłużeniu terminu przedawnienia karalności przestępstw seksualnych wobec dzieci. Obecnie przedawnienie karalności takich przestępstw nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. Wskutek nowelizacji – przedawnienie karalności nie będzie mogło nastąpić przed ukończeniem przez pokrzywdzonego 30. roku życia.

Kolejna zmiana dot. art. 199 § 3 k.k., zgodnie z jego nowym brzmieniem nie będzie uzależnienia odpowiedzialności karnej za korzystanie z prostytucji dziecięcej, od tego z czyjej inicjatywy dochodzi do karalnych zachowań seksualnych. Karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 będzie podlegał ten, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonywania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy.

Nowelizacja Kodeksu karnego, poprzez zmianę art. 201 § 1 k.k.) znacząco zwiększa wymiar kary za publiczne prezentowanie treści pornograficznych. Sprawca podlegał będzie karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności dla lat 2 (dotychczas kara pozbawienia wolności mogła być orzekana w wymiarze do jednego roku).

Zwiększona została także kara za produkcję, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie, posiadanie, rozpowszechnianie lub prezentowanie – treści pornograficznych z udziałem małoletniego albo treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub z udziałem zwierząt. Maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności wyniesie 12 lat (dotychczas maksimum wynosi 8 lat) - art. 202 § 3 k.k. Z kolei, sprawca utrwalania treści pornograficznych z udziałem każdego małoletniego (bez ograniczenia wiekowego małoletniego) podlegać będzie karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 – art. 202 §4 k.k..

W skutek zmiany wprowadzanej ustawą – art. 202 § 4a k.k. („korzystanie” z treści pornograficznych z udziałem małoletniego) obejmie również uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (INTERNET). Karalne będzie również uczestniczenie w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego, jeżeli takie uczestniczenie ma na celu zaspokojenie seksualne (dodanie w art. 202 k.k. paragrafu 4c).

Zwiększony zostaje również wymiar kary (zmiana art. 204 § 1 k.k.) za nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji (zwane stręczycielstwem) oraz ułatwianie uprawiania prostytucji w zamian za korzyści majątkowe (zwane kuplerstwem). Sprawca podlegał będzie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (dotychczas kara pozbawienia wolności mogła być orzekana w maksymalnym wymiarze do lat 3).

Nowelizacja wprowadza także zmiany do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wprowadzany został wymóg niekaralności wychowawcy i kierownika za określone przestępstwa, a na kandydata na wychowawcę lub kierownika – nałożony został obowiązek przedłożenia organizatorowi wypoczynku informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Nowelizacja wprowadza także zmianę w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - możliwe stanie się pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności również w przypadku, gdy kierująca nim osoba dopuściła się określonego przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 199-200b i art. 202-204 k.k.).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: