eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

2014-12-03 00:16

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta © Eisenhans - Fotolia.com

Poniżej znajdą Państwo omówienie 19 ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w listopadzie br. Najważniejsze z nich to: dwie nowelizacje ustaw o podatkach, ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym oraz ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

W dniu 3 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma na celu umożliwienie Ministrowi Sprawiedliwości wnoszenia kasacji od prawomocnych wyroków w sprawach karnych. Po rozdzieleniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Minister Sprawiedliwości stracił uprawnienie do wnoszenia kasacji.

Proponowana zmiana w niczym nie narusza niezawisłości sędziowskiej ani zasady trójpodziału władz. Minister sprawiedliwości będzie jedynie stroną wnosząca kasację, na identycznych zasadach jak Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym.

W dniu 6 listopada 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Nowelizacja ma na celu zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego, poprzez podwyższenie opłaty paliwowej, niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej i maksymalnego wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 r.

Podwyższeniu stawek opłaty paliwowej towarzyszyć będzie obniżenie stawek akcyzy o te same wartości, tak by nie wywołać zmian cen paliw na rynku. Ponadto ustawa wprowadza obowiązek objęcia opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zabezpieczenie akcyzowe ma zminimalizować ryzyko powstania zaległości w opłacie paliwowej.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. za wyjątkiem dwóch przepisów, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw RP.

fot. Eisenhans - Fotolia.com

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym podpisana przez Prezydenta

Najważniejsze z ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w listopadzie to: dwie nowelizacje ustaw o podatkach, ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym oraz ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.


Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym.

W dniu 6 listopada 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 10 października 2014 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r., ma to zapewnić osobom niepełnosprawnym nieprzerwane prawo do korzystania z kart parkingowych. Nowelizacja ogranicza krąg osób uprawnionych do otrzymania karty parkingowej: o kartę taką będą mogły ubiegać się osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a orzeczenie o niepełnosprawności wydawać będzie powiatowy zespół orzekający.

Ustawa weszła w życie z dniem 29 listopada 2014 roku.

Nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 10 listopada 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych. Wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie zawartości siarki w paliwach wykorzystywanych przez statki pasażerskie w ramach regularnego ruchu, głównie w portach lub na wodach przybrzeżnych Unii Europejskiej, ma zapewnić poprawę jakości powietrza na obszarach przybrzeżnych.

Nowelizacja wprowadza definicję metody redukcji emisji, jako alternatywę dla stosowania paliw niskosiarkowych. Przez metodę redukcji emisji rozumie się stosowanie elementu instalacji, materiału, urządzenia instalowanego na statku, procedury, alternatywnego paliwa lub inną metodę, zapewniające osiągnięcie redukcji emisji dwutlenku siarki, którą można zweryfikować, oznaczyć ilościowo i zastosować.

Ustawa dopuszcza stosowanie na statkach podnoszących polską banderę oraz na wszystkich statkach przebywających w polskich obszarach morskich metod redukcji emisji, jako alternatywę dla paliwa żeglugowego spełniającego wymagania i dodatkowe kryteria jakościowe określone w przepisach szczegółowych.

Nowela wprowadza obowiązek przekazywania dyrektorowi urzędu morskiego wyników zakończonych testów metod redukcji emisji w terminie 5 miesięcy od ich zakończenia oraz nakłada na dyrektora urzędu morskiego obowiązek udostępniania opinii publicznej wyników testów metod redukcji emisji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Nowelizacja dostosowuje również system kar, uwzględniając w systemie kar pieniężnych za naruszenia przepisów ustawy, korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia i zakresu lub powtarzalności tych naruszeń - jako okoliczności mających wpływ na wysokość kary. Kara za używanie na statku paliwa zawierającego niedopuszczalną zawartość siarki nie będzie nakładana, jeżeli armator statku wykaże, iż nie było możliwe nabycie paliwa żeglugowego zawierającego dopuszczalną zawartość siarki.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

1 2 ... 6

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: