eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2015 r.

2015-09-11 14:08

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII 2015 r.

Zmiany w prawie w lipcu 2015 © Jakub Jirsák - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących zasadniczych wymagań dla zabawek, prawa zamówień publicznych oraz prawa farmaceutycznego, które weszły w życie w lipcu 2015 r., jak również wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Przeczytaj także: Zmiany w programie MdM i inne zmiany w prawie w lipcu 2015

ZASADNICZE WYMAGANIA DLA ZABAWEK


1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2015 r., poz. 198), na podstawie którego:
 • doprecyzowano zasady określające dozwolone zastosowanie substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość w zabawkach i częściach zabawek wykonanych ze stali nierdzewnej oraz w częściach zabawek służących przewodzeniu prądu elektrycznego poprzez wskazanie, że dotyczy to zabawek i części zabawek wykonanych ze stali nierdzewnej oraz części zabawek służących przewodzeniu prądu elektrycznego;
 • dodano przepis określający dozwolone stężenie graniczne substancji chemicznych stosowanych w zabawkach przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub innych zabawkach przeznaczonych do wkładania do ust (wchodzący w życie z dniem 21 grudnia 2015 r.).

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605), na podstawie której, w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych :
 • nałożono na wykonawcę obowiązek poinformowania zamawiającego przy składaniu oferty o fakcie, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując przy tym nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, przy jednoczesnym podaniu ich wartości bez kwoty podatku;
 • wskazano, iż w przypadku gdy doszło do złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek VAT, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com

Zmiany w prawie w lipcu 2015

W lipcu weszły w życie zmiany z zakresu regulacji dotyczących zasadniczych wymagań dla zabawek, prawa zamówień publicznych oraz prawa farmaceutycznego.


PRAWO FARMACEUTYCZNE


12 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 788), na podstawie której m.in.:
 • przyjęto, że minister właściwy do spraw zdrowia będzie ogłaszał raz na 2 miesiące na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wykaz: produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • wprowadzono obowiązek informacyjny wobec Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne o zamiarze dokonania wywozu lub zbycia produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • określono, iż wobec produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp, Rpz, Rpw, Lz, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych podmioty uprawnione do obrotu detalicznego produktami leczniczymi, przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi i podmioty prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe, działy farmacji szpitalnej, obowiązane będą składać zamówienie na zapotrzebowanie;
 • wskazano, iż w przypadku niemożności wykonania obowiązku zapewnienia dostępu do produktów leczniczych wydawanych na receptę lub wskazanego w ustawie środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej obowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w ciągu 24 h;
 • rozszerzono katalog przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o przypadek, gdy na wnioskodawcę w terminie do 3 lat przed złożeniem wniosku została nałożona kara pieniężna;
 • dodano nowe przesłanki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w tym przypadek prowadzenia obrotu produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu;
 • przyjęto zasadę, że produkty lecznicze o kategorii Rp, Rpz, Rpw,Lz, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne objęte refundacją, nabywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą będą mogły być stosowane wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP i nie będą mogły być zbywane.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: