eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Obowiązki pracownika: przestrzeganie czasu pracy

Obowiązki pracownika: przestrzeganie czasu pracy

2009-12-15 02:15

Przestrzegania ustalonego w firmie czasu pracy należy do podstawowych obowiązków każdego pracownika. Zatrudnieni powinni zwracać szczególną uwagę na punktualność, przebywać w faktycznej dyspozycji przełożonego, dostosowywać się do wyznaczonych przez szefa przerw, a przy spełnieniu określonych warunków wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych.

Przeczytaj także: Zmiana rozkładu czasu pracy: nie ma zastosowania termin 1-tygodniowy

Zgodnie z art. 128 § 1 K.p., czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Termin „pozostawanie w dyspozycji pracodawcy” oznacza faktyczną gotowość do podjęcia obowiązków służbowych. Bez wątpienia do pracy nie jest gotów zatrudniony, który jest np. pod wpływem alkoholu lub przebywa poza miejscem wyznaczonym do pracy. Przyjrzyjmy się również innym zachowaniom, które mogą stanowić naruszenie przepisów o czasie pracy.

Jak już wyżej wspomniano, przestrzegający czasu pracy pracownik musi znajdować się w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, stosując się jednocześnie do ustalonego dla niego rozkładu czasu pracy. Absencję zatrudnionego w firmie uznaje się za usprawiedliwioną tylko i wyłącznie, gdy:
  • wynika to z obowiązujących przepisów pracy (np. z rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, Dz. U. Nr 60, poz. 281),
  • zezwala na to pracodawca, akceptując zgłoszone przez pracownika powody nieobecności.

Pracujesz do 16.00- wychodzisz o 16.00

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest uznać, że przepisy o czasie pracy narusza pracownik, który np. opuszcza miejsce pracy wcześniej, niż wynika to z ustalonego harmonogramu, wiedząc jednocześnie, iż jego obecność jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Podobne stanowisko zajął SN w wyroku z 20 lipca 2000 r. (I PKN 742/99, OSNAPiUS 2002, Nr 7, poz. 321), w którym stwierdzono, iż obowiązkiem lekarza jest świadczenie pracy w godzinach wyznaczonych treścią umowy o pracę, a nie do czasu przyjęcia ostatniego pacjenta zapisanego na wizytę określonego dnia.

Warto jednak podkreślić, że- wraz z coraz większym dążeniem do uelastyczniania zatrudnienia- pracodawcy zmieniają podejście do obowiązku przestrzegania przez personel czasu pracy. W opinii niektórych z nich, dla oceny prawidłowości wykonania obowiązków pracowniczych ważniejsze są inne sprawy, niż rygorystyczne przestrzeganie godzin pracy.

Idziesz na 8.00- o 8.00 zaczynasz

Przyczyną problemów pracownika mogą być również częste spóźnienia. O ile sporadyczne spóźnienie nie powinno stanowić dużego kłopotu, o tyle wypowiedzenia umowy o pracę niewątpliwie może się spodziewać osoba, która pomimo licznych upomnień regularnie rozpoczyna dzień pracy 15 minut później, niż wynika to z ustalonego czasu pracy.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: