eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia znowelizowany

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia znowelizowany

2015-07-08 13:10

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia znowelizowany

Prezydent podpisał w czerwcu 18 ustaw © Pio Si - Fotolia.com

Poniżej znajdą Państwo omówienie ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w czerwcu br. Jest to aż 18 ustaw, z czego najważniejsze to – nowelizacja Kodeksu w sprawach o wykroczenia, ustawa o Służbie Więziennej oraz nowa ustawa - Prawo restrukturyzacyjne.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie 2018 ważne dla przedsiębiorców

1. Kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


W dniu 3 czerwca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11), w którym Trybunał stwierdził, iż gwarancje prawa do obrony wynikające z art. 42 ust. 2 Konstytucji obejmują osoby, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie w sprawach o wykroczenia niezależne od jego stadium. Prawo do obrony nie jest uzależnione od formalnego czy też faktycznego przedstawienia zarzutów popełnienia wykroczenia, ale przysługuje z chwilą, gdy wobec określonej osoby z uwagi na zgromadzony materiał dowodowy muszą zostać podjęte określone czynności wyjaśniające zmierzające do postawienia jej w stan obwinienia. Trybunał, uznał, że pozbawienie możliwości korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających narusza konstytucyjne prawo do obrony. Gwarancyjny charakter prawa do obrony wymaga, by prawu temu nadać znaczenie realne i efektywne w ramach konkretnego postępowania, niezależnie od jego stadium.

W art. 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w § 1 zawarte zostało prawo do obrony dla obwinionego, natomiast w § 2 wprowadzono regulację dotyczącą ustanowienia obrońcy, przysługującego osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Ponadto ustawa przewiduje możliwość wniesienia przez uprawnionego zażalenia na zarządzenie o odmowie udostępnienia akt sprawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

2. Zmiana ustawy o izbach rolniczych.


W dniu 3 czerwca 2015 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest przedłużenie wsparcia z budżetu państwa uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych w latach 2015-2020. Koszty ponoszone będą przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Dotychczasowe dofinansowanie przewidziane na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych wygasło z końcem 2014 r. Ustawa przedłuża dofinansowanie o 6 lat, czyli do końca 2020 r. Jednocześnie ustawa rozszerza dotychczasową grupę podmiotów uprawnionych do dotacji o Krajową Radę Spółdzielczą oraz stowarzyszenia zrzeszające młodych rolników.

Ustawa weszła wycie z dniem 2 lipca 2015 roku.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Prezydent podpisał w czerwcu 18 ustaw

Najważniejsze to – nowelizacja Kodeksu w sprawach o wykroczenia, ustawa o Służbie Więziennej oraz nowa ustawa - Prawo restrukturyzacyjne.


3. Prawo restrukturyzacyjne - nowa regulacja.


W dniu 9 czerwca 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

Nowa ustawa ma umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. Ustawa wprowadza i szczegółowo określa cztery postępowania restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzeniu układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie rozpoznawał sąd restrukturyzacyjny. Sądem restrukturyzacyjnym będzie sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego będą: dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna oraz wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza.

Ponadto ustawa tworzy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Rejestr będzie m.in. zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wzorów pism i formularzy wymaganych w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Administratorem systemu będzie Minister Sprawiedliwości.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są m.in. regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które mają wejść w życie 1 lutego 2018 r.

4. Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym.


W dniu 11 czerwca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym.

Celem nowelizacji jest przeniesienie kompetencji uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na zarząd powiatu. Dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowają moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, uchwalonych na mocy nowelizacji przez zarządy powiatów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2015 roku.

5. Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej.


W dniu 11 czerwca 2015 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Nowelizacjawprowadza nowe świadczenie – rekompensatę, która przysługuje członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu zaistniałym w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach za okres niezdolności do pracy, za który nie zachowali oni prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymali zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Wysokość rekompensaty została ustalona w sposób ryczałtowy tj. wynosi ona 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowe świadczenie stanowi uzupełnienie katalogu świadczeń dotychczas przysługujących tej grupie podmiotów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

6. Nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.


W dniu 11 czerwca 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikających ze stosowania art. 12b ust. 5 ustawy poprzez doprecyzowanie określenia „uwierzytelnienie”. Ustawa ma także na celu dostosowanie przepisu art. 46w ww. ustawy odnoszącego się do postępowania dyscyplinarnego do przepisów Kodeksu postępowania karnego, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: