eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

2011-11-18 13:21

Pracownik, który w trakcie zatrudnienia przeszedł na emeryturę i rozpoczął jej pobieranie, otrzyma odprawę emerytalną w momencie rozwiązania stosunku pracy. Ponowne podjęcie pracy przez emeryta po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę nie stoi na przeszkodzie wypłaty odprawy emerytalnej.

Przeczytaj także: Złóż wniosek o emeryturę w lipcu, będzie wyższa

Pytanie: Pracownik po osiągnięciu wieku emerytalnego pobierał przez rok emeryturę z ZUS i nadal pracował. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnił się 30 września br. i ponownie został przyjęty na to samo stanowisko. Czy należy się mu odprawa emerytalna?

Odpowiedź: Pracownik, który w trakcie zatrudnienia przeszedł na emeryturę i rozpoczął jej pobieranie, otrzyma odprawę emerytalną w momencie rozwiązania stosunku pracy. Ponowne podjęcie pracy przez emeryta po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę nie stoi na przeszkodzie wypłaty odprawy emerytalnej.

1. Przejście na emeryturę w trakcie zatrudnienia nie pozbawia pracownika prawa do odprawy

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę. Wysokość odprawy równa jest 1-miesięcznemu wynagrodzeniu pracownika, chyba że przepisy obowiązujące u pracodawcy przewidują wypłatę odprawy w wyższej wysokości.

Związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę istnieje nie tylko wtedy, gdy nabycie uprawnień emerytalnych następuje po rozwiązaniu stosunku pracy, ale także gdy je poprzedza (takie stanowisko potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2000 r., I PKN 700/99). Należy więc przyjąć, że odprawa pieniężna przysługuje w każdym przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem pracownika na emeryturę, choćby tę emeryturę pracownik już wcześniej pobierał.

Przejściem na emeryturę jest zamiana statusu prawnego pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Pracownik pobierający emeryturę w czasie nieprzerwanie trwającego stosunku pracy nie przestaje być pracownikiem, a jego przejście na emeryturę następuje dopiero po ustaniu zatrudnienia.

2. Odprawę emerytalna można otrzymać tylko raz

Prawo do pieniężnej odprawy emerytalnej należy do płacowych uprawnień pracowniczych (przyznawanych po spełnieniu wymienionych na wstępie warunków), którego pracownik może zostać pozbawiony tylko w razie wystąpienia ustawowo określonej przeszkody. Przepisy przewidują tylko jedną sytuację pozbawiającą pracownika prawa do odprawy, a mianowicie zakaz ponownego nabycia tego prawa przez pracownika, który wcześniej już taką odprawę otrzymał.

Z powyższego wynika, że ustalenie prawa do emerytury, a nawet jej wypłata przed ustaniem zatrudnienia nie wyłączają prawa do omawianej odprawy pieniężnej, jeżeli wcześniej takie świadczenie nie zostało pracownikowi wypłacone. Nie ma też znaczenia okoliczność, że pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę został ponownie zatrudniony u dotychczasowego pracodawcy. Przepisy nie zakazują bowiem emerytowi możliwości podjęcia zatrudnienia. A zatem w sytuacji opisanej w pytaniu, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną.

Podstawa prawna:
  • art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: