eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wychowawczy 2012 taki jak w 2011

Urlop wychowawczy 2012 taki jak w 2011

2011-11-17 14:10

Jednym z praw pracowników - rodziców tudzież opiekunów prawnych dziecka, jest tzw. urlop wychowawczy, który przysługuje w określonym wieku dziecka i przez określony czas. Z urlopu tego co do zasady powinien korzystać tylko jeden z pracowników, jednakże przez pewien okres czasu na urlopie takim mogą być także oboje. Oprócz czasu na wychowywanie pociech urlop taki daje m.in. bezpieczeństwo przed zwolnieniem. W 2012 roku zasady jego udzielania oraz korzystania z niego, będą identyczne jak rok wcześniej.

Przeczytaj także: Praca na urlopie wychowawczym

Przepisy kodeksu pracy regulujące urlop wychowawczy, znajdują się w art. 186 - 1868. Mówią one m.in., że pracownik mający co najmniej 6 miesięczny staż pracy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego urlopu wynosi maksymalnie 3 lata, przy czym co do zasady nie może trwać dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne wymagające osobistej opieki pracownika. W takim przypadku z urlopu wychowawczego można skorzystać do czasu, gdy dziecko ukończy lat 18. Oczywiście w przypadku umowy na czas określony, z urlopu wychowawczego można skorzystać jedynie do końca trwania tej umowy.

To, o czym warto tutaj pamiętać, to że urlop taki może być dzielony. Można go jednak wykorzystać w maksymalnie czterech częściach. Co do zasady z urlopu wychowawczego powinien korzystać tylko jeden pracownik (rodzic, opiekun prawny). Jednakże ustawodawca dopuszcza także jednoczesne korzystanie z tego urlopu przez obojga z nich, przy czym stan taki nie może trwać dłużej aniżeli trzy miesiące.

Urlop wychowawczy jest oczywiście uprawnieniem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Pracodawca udziela go na wniosek pracownika i jest nim związany. Co za tym idzie, jeżeli pracownik spełnia warunki do skorzystania z urlopu i złoży w tym celu stosowny wniosek, pracodawca nie może go nie udzielić.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi zawierać co najmniej datę rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu oraz okres urlopu wychowawczego, który został dotychczas wykorzystany na dane dziecko. Konieczne jest do niego dołączenie co do zasady oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów, że przez okres wskazany we wniosku nie zamierzają oni z tego urlopu korzystać. Szczegóły w tym zakresie reguluje rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. nr 230 poz. 2291). Warto tutaj zapamiętać, że wniosek taki należy złożyć pracodawcy w formie pisemnej na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym pracownik zamierza z niego skorzystać. Jeżeli wniosek zostanie złożony bez zachowania tego terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu.

Pracownik może także wycofać wcześniej złożony wniosek. Winno to jednak nastąpić nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, aby nie wywołał on żadnych skutków. Oświadczenie w tym zakresie następuje w formie pisemnej.

Pracownik nie musi przy tym wykorzystać całego czasu, który zadeklarował we wniosku, na urlop wychowawczy. Może on bowiem z niego zrezygnować w każdym czasie, jeżeli pracodawca wyraża na to zgodę albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy (w tym drugim przypadku pracodawca także jest związany zawiadomieniem pracownika).

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca winien dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, przy czym pensja tego pracownika nie może tutaj być niższa od tej, która przysługiwała mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: