eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Powrót z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska

Powrót z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska

2010-10-27 13:06

Pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego można wręczyć wypowiedzenie. Najpierw jednak należy dopuścić go do pracy na takim samym lub równorzędnym stanowisku, jakie zajmował przed pójściem na urlop. Jeżeli takiego stanowiska nie ma, pracownika należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy.

Przeczytaj także: Rezygnacja z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska pracy

Pracownik musi wrócić do pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na stanowisku zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, a jeżeli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przez tym urlopem.

Celem powyższego przepisu jest wyraźne zagwarantowanie pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego podjęcia pracy na dotychczasowym stanowisku albo na stanowisku równorzędnym lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom.

Można od razu wręczyć wypowiedzenie

Powracający z urlopu wychowawczego pracownik nie jest już jednak objęty ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, gdyż ochrona ta ustaje z chwilą zakończenia urlopu wychowawczego.

Jeżeli więc wskutek zmian organizacyjnych przeprowadzonych w trakcie urlopu wychowawczego pracownika nie jest możliwe dopuszczenie go do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jednocześnie pracodawca nie dysponuje innym stanowiskiem pracy - równorzędnym lub odpowiadającym kwalifikacjom pracownika, to z dniem powrotu pracownika do pracy może wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę. W związku z brakiem możliwości zapewnienia pracownikowi pracy w okresie wypowiedzenia pracodawcy wolno zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zdaniem SN: Nie ma pracy - można zwolnić

Brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę (wyrok SN z 3 listopada 1994 r., I PRN 77/94, OSNAPiUS 1995/2/24).

Wynagrodzenie musi odpowiadać realiom w zakładzie pracy

Pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego przysługuje wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia, jakie w dniu jego powrotu przysługuje na stanowisku, które pracownik zajmował przed pójściem na urlop. W przypadku gdy pracodawca nie dysponuje już takim stanowiskiem, wysokość wynagrodzenia należy ustalić na podstawie wynagrodzeń przysługujących pracownikom zatrudnionym na innych, równorzędnych stanowiskach funkcjonujących u pracodawcy.

Zakład zatrudnia co najmniej 20 pracowników - należy się odprawa

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej, której wysokość uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • 2-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Podstawa prawna:
  • art. 1864 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.),
  • art. 1 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: