eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kara porządkowa a związki zawodowe

Kara porządkowa a związki zawodowe

2010-10-28 13:51

Udzielając pracownikowi kary upomnienia lub nagany pracodawca nie musi konsultować tego faktu z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika. Dopiero w momencie wniesienia sprzeciwu przez pracownika (jeżeli pracownik jest członkiem związku zawodowego lub związek zawodowy wyraził zgodę na reprezentowanie jego interesów) wobec niezgodnego z prawem ukarania go karą porządkową pojawia się obowiązek rozpatrzenia przez pracodawcę stanowiska organizacji związkowej.

Przeczytaj także: Kara porządkowa a obowiązek wysłuchania pracownika

Pytanie: Czy udzielając pracownikowi członkowi Związków Zawodowych istniejących w zakładzie kary nagany lub upomnienia należy konsultować ten fakt z reprezentującą pracownika organizacją związkową?

Odpowiedź: Udzielając pracownikowi kary upomnienia lub nagany pracodawca nie musi konsultować tego faktu z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika.

Dopiero w momencie wniesienia sprzeciwu przez pracownika(jeżeli pracownik jest członkiem związku zawodowego lub związek zawodowy wyraził zgodę na reprezentowanie jego interesów) wobec niezgodnego z prawem ukarania go karą porządkową pojawia się obowiązek rozpatrzenia przez pracodawcę stanowiska organizacji związkowej. Zatem pracodawca powinien poinformować reprezentującą pracownika organizację związkową dopiero o wniesieniu przez pracownika sprzeciwu.

1. Kara porządkowa - tylko przy określonych przewinieniach

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
  • karę upomnienia, lub
  • karę nagany.
2. Przed nałożeniem kary nie trzeba informować związków zawodowych

Warunkami zgodnego z prawem ukarania pracownika karą porządkową jest:
  • zachowanie terminu na ukaranie pracownika (tj. do 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia),
  • wysłuchanie pracownika przed nałożeniem na niego kary,
  • pisemne zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary porządkowej (wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
Jak wynika z powyższego, pracodawca nie ma obowiązku informować ani przeprowadzać konsultacji z reprezentującą pracownika organizację związkową o planowanym ukaraniu pracownika karą porządkową.

3. Związki zawodowe - dopiero po wniesieniu sprzeciwu pracownika

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Dopiero na tym etapie (w zakresie zastosowania kary porządkowej) między pracownikiem a pracodawcą powstaje obowiązek włączenia w sprawę związków zawodowych - jeżeli pracownik jest członkiem związku zawodowego lub związek zawodowy wyraził zgodę na reprezentowanie jego interesów. Mianowicie, po wniesieniu sprzeciwu od zawiadomienia o ukaraniu informacja ta musi zostać przekazana zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika, która wyraża w tej sprawie swoje stanowisko.

Dopiero po rozpatrzeniu przez pracodawcę stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej pracodawca decyduje o uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu pracownika.

Ważne! Sąd może uchylić karę porządkową

Brak wystąpienia pracodawcy do związków zawodowych jest wadliwym rozpatrzeniem sprzeciwu i może pociągnąć za sobą uchylenie kary porządkowej przez sąd.

Podstawa prawna:
  • art. 108 § 1, art. 109 § 1 i § 2, art. 110, art. 112 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: