eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praktyki absolwenckie: zasady zatrudnienia

Praktyki absolwenckie: zasady zatrudnienia

2010-06-21 13:32

Kto może być praktykantem? Jeśli pracodawca chce uniknąć nadmiaru formalności, które związane są z zatrudnieniem stażysty (oraz niepewności, czy będą środki na sfinansowanie stażu), może zdecydować się na przyjęcie do pracy absolwenta, który ukończył co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie skończył jeszcze 30 lat. Praktykantem może więc być absolwent liceum i aktualny student.

Przeczytaj także: Staż i praktyki absolwenckie a umowa na okres próbny

Co trzeba określić w umowie o praktykę?

Umowę o praktykę absolwencką pracodawca zawiera bezpośrednio z praktykantem. Powinny znaleźć się w niej w szczególności postanowienia dotyczące:
 1. rodzaju pracy, której wykonywanie ma pozwolić na uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych;
 2. okresu odbywania praktyki (maksymalnie 3 miesiące);
 3. tygodniowego wymiaru czasu pracy w ramach praktyki;
 4. wysokości miesięcznego świadczenia pieniężnego za odbywanie praktyki, jeżeli ma być ona odbywana odpłatnie (maksymalnie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2010 r. - 2.634 zł brutto).
Umowę z praktykantem wolno pracodawcy zawrzeć na okres nieprzekraczający 3 miesięcy; tyle maksymalnie może trwać u danego pracodawcy praktyka konkretnej osoby. Jeżeli więc pracodawca zawrze umowę na 3 miesiące, a po 2 miesiącach praktykant ją wypowie, może z nim znów zawrzeć umowę, ale już jedynie na miesiąc.

Bhp praktykanta
Praktyka nie może dotyczyć wykonywania prac:
 • szczególnie niebezpiecznych,
 • na wysokości,
 • w zamkniętych zbiornikach,
 • przy natryskiwaniu lub napylaniu powierzchni wyrobami lakierowymi i in.
Pracodawca musi zapewnić praktykantom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czyli:
 • przeszkolić ich w zakresie bhp,
 • zapewnić im - jeśli taka potrzeba wynika z charakteru czynności wykonywanych w ramach praktyk - odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
Czas pracy praktykanta

Czas pracy praktykanta nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo ani być przedłużany ponad 48 godzin tygodniowo. Poza tym praktyka nie może być odbywana w niedziele i święta, w porze nocnej, a praktykantowi trzeba zapewnić 11-godzinny dobowy odpoczynek i 35-godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy.

Zakaz dyskryminacji wobec praktykanta

Praktykanci nie mogą być również dyskryminowani - np.:
 • gdy wśród kandydatów na praktykantów są osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, kobiety i mężczyźni mające jednakowe kwalifikacje (np. właśnie ukończyły ten sam kierunek studiów na tej samej uczelni), a pracodawca wybiera jedynie osoby pełnosprawne lub mężczyzn, nie mając ku temu uzasadnienia w warunkach wykonywania pracy czy jej rodzaju lub
 • gdy przy takich samych warunkach odbywania praktyk pracodawca umawia się z praktykantem na świadczenie wyższe niż z praktykantką, to dopuszcza się dyskryminacji!
Rozwiązanie umowy o praktykę

Umowa o praktykę absolwencką może zostać rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron:
 1. w każdym czasie - jeśli praktyka jest nieodpłatna lub
 2. za 7-dniowym wypowiedzeniem - w przypadku praktyki odpłatnej.
Siedmiodniowy termin wypowiedzenia liczony jest w dniach kalendarzowych i upływa w ostatnim dniu - np. wypowiedzenie umowy o praktykę absolwencką złożone 4 czerwca 2010 r. spowoduje rozwiązanie tej umowy z dniem 11 czerwca 2010 r. Nie ma oczywiście przeszkód, aby rozstać się z praktykantem na mocy porozumienia stron.

Po praktyce - np. umowa na okres próbny

Po zakończeniu praktyki można zatrudnić praktykanta na podstawie umowy o pracę i nie ma przeszkód, aby była to umowa na okres próbny. Jeżeli pracodawca nie przewiduje dalszego zatrudniania praktykanta, wówczas na wniosek praktykanta wydaje mu pisemne zaświadczenie o rodzaju pracy wykonywanej w ramach praktyk oraz umiejętnościach, jakie praktykant w tym czasie nabył.

Bez dokumentacji osobowej

Dla praktykantów nie trzeba zakładać akt osobowych czy prowadzić innej dokumentacji związanej z praktykami. Na całość dokumentacji związanej z odbyciem praktyki może składać się jedynie umowa o praktykę i zaświadczenie o jej odbyciu, ale może też znaleźć się w niej np. karta przydziału odzieży roboczej czy powierzenia sprzętu niezbędnego do wykonywania praktyk.

www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: