eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Staż i praktyki absolwenckie a umowa na okres próbny

Staż i praktyki absolwenckie a umowa na okres próbny

2010-05-22 00:45

Rozważmy następujący przypadek: firma organizuje staże i praktyki absolwenckie. Niektórzy z praktykantów świetnie się sprawdzają, w konsekwencji czego szef nosi się z zamiarem zawarcia z nimi umów o pracę. Chce jednak, aby podstawą ich pierwszego angażu była umowa o pracę na okres próbny. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, czy też fakt, że młodzi ludzie odbywali już staż lub praktyki sprawia, że konieczne się staje pominięcie okresu próby i zatrudnienie ich w oparciu o "normalną" umowę (na czas określony albo nieokreślony)?

Przeczytaj także: Umowa na okres próbny: szef nie może nic obiecać

Przypomnijmy, praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Zgodnie z art. 5 ustawy o praktykach absolwenckich, odbywa się ją na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, której stronami są praktykant i pracodawca. Umowa ta powinna określać w szczególności:
  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać
    umiejętności praktyczne,
  • okres odbywania praktyki,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Jeżeli chodzi natomiast o staż, to definiuje go art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415), zgodnie z którym staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Pomimo że w stosunku do stażu i praktyk absolwenckich znajdują zastosowanie niektóre regulacje Kodeksu pracy, to jednak żadna z tych form nie stanowi zatrudnienia sensu stricte. Nie można też uznać, że odbywanie praktyk lub stażu tożsame jest ze świadczeniem pracy na podstawie umowy na okres próbny, która ma na celu przetestowanie pracownika. Gdyby tak było, to pracodawca rzeczywiście nie miałby możliwości zatrudnienia absolwenta lub stażysty na próbę.

Jednakże ani staż, ani praktyki absolwenckie nie są formą tradycyjnego angażu. Dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, aby po ich zakończeniu absolwent lub stażysta zostali zatrudnieni w oparciu o umowę na okres próbny, która może poprzedzać każdy rodzaj umowy o pracę. Pracodawca musi przy tym pamiętać, że- ze względu na ochronę pracownika- próba może trwać maksymalnie trzy miesiące.

Z drugiej zaś strony ustawodawca nie określił minimalnego czasu jej trwania- możliwe jest zatem, aby obejmowała ona krótszy okres np. 2 tygodni czy miesiąca. Po upływie przewidzianego okresu umowa rozwiązuje się, a pracodawca- w zależności od tego, jak pracownik się sprawdził- może zadecydować o zatrudnieniu go na stałe bądź zrezygnować z dalszej współpracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: