eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wypoczynkowy proporcjonalny

Urlop wypoczynkowy proporcjonalny

2010-04-17 00:48

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym niż wynikający z zasady proporcjonalności, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Przeczytaj także: Jak obliczyć wymiar urlopu proporcjonalnego?

Urlop proporcjonalny dotyczy pracownika, który:
 1. podjął pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą (art. 1551 kp),
 2. powrócił do pracy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej miesiąc okresie (art. 1552 § 1 kp):
 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • odbywania służby wojskowej: zasadniczej lub jej form zastępczych, okresowej; przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
 • tymczasowego aresztowania,
 • odbywania kary pozbawienia wolności,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Kiedy niższy wymiar urlopu u kolejnego pracodawcy?

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzy¬stał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym niż wynikający z zasady proporcjonalności, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Uwaga! Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym nie może być jednak niższy od wymiaru wynikającego z okresu przepracowanego w danym roku u wszystkich pracodawców (art. 1551 § 1 i 2 kp).

Przykład:
Pracownik zakończył pracę w swojej dotychczasowej firmie 30 czerwca. Był w niej zatrudniony przez ostatnie 3 lata. W ostatnim półroczu wykorzystał 10 dni urlopu. Wymiar jego urlopu wynosi 26 dni roboczych za rok kalendarzowy.

Pracodawca powinien wypłacić temu pracownikowi ekwiwalent za 3 dni urlopu, których pracownik nie wykorzystał (lub udzielić mu urlopu w tym wymiarze w okresie wypowiedzenia).

W następnej firmie pracownikowi, gdyby zatrudnił się 1 lipca, przysługiwałby urlop proporcjonalny 13-dniowy. A gdyby zatrudnił się 1 października, to przysługiwałoby mu 7 dni roboczych urlopu: 26 : 4 [1/4 roku] = 6,5 dnia = 7 dni urlopu; niepełne dni zaokrąglamy do całych.

Pamiętajmy jednak, że przy sumowaniu dni łączny wymiar urlopu nie może być większy niż wymiar przysługujący pracownikowi stosownie do posiadanego przez niego stażu pracy.

Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi uprawnionemu do urlopu ustaje dany stosunek pracy, to przysługuje mu w tym roku urlop:
 1. u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepraco-wanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed jego ustaniem pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;
 2. u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
 • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
 • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: