eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Spory ze stosunku pracy: nie każdy zastąpi pracownika

Spory ze stosunku pracy: nie każdy zastąpi pracownika

2010-03-05 13:17

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracownik dostał wezwanie do sądu na sprawę dotyczą ustalenia stosunku pracy, który łączył go z poprzednim pracodawcą. Ze względu na obowiązki ciążące na nim z tytułu nowego zatrudnienia nie może jednak pojawić się na rozprawie. Chce, aby w roli pełnomocnika wystąpiła jego szwagierka. Czy takie zastępstwo w trakcie procesu jest dopuszczalne?

Przeczytaj także: Sprawa w sądzie pracy: pełnomocnictwo procesowe

Fakt, że pracownik nie jest w stanie osobiście stawić się na rozprawie nie oznacza, iż będzie on pozbawiony reprezentacji w sądzie. Krąg osób, wśród których można wybrać pełnomocnika procesowego, jest jednak ustawowo ograniczony.

Art. 87 § 1 K.p.c. zezwala wprawdzie, aby zatrudnionego reprezentował ktoś z najbliższej rodziny, ale jednocześnie enumeratywnie wymienia osoby, które są uprawnione do występowania przed sądem w roli pełnomocnika. Mogą nimi być:
 • rodzice,
 • małżonek,
 • rodzeństwo lub zstępni (dzieci, wnuki) oraz
 • osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Powyższe wyliczenie stanowi zamknięty katalog członków rodziny pracownika, którzy mają prawo występować w jego imieniu przed sądem. Ustawodawca nie dopuszcza zatem, , aby zamiast pracownika pojawiła się w sądzie np. jego babcia, teść czy- jak w omawianym przypadku- szwagierka.

Wzmiankowany we wstępie pracownik powinien więc zdecydować się na wybór innego pełnomocnika (np. rodzica, brata). Jeżeli jednak nikt z uprawnionych do pełnomocnictwa członków jego rodziny nie zdecyduje się na występowanie w jego imieniu przed sądem, to pozostaje mu jeszcze możliwość wyboru reprezentanta procesowego spoza grona rodzinnego.

Reprezentantem pracownika może być również:
 • pełnomocnik fachowy (adwokat, radca prawny) z wyboru,
 • pełnomocnik fachowy przydzielony z urzędu,
 • współpracownik,
 • przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej,
 • inspektor pracy.

Z obowiązujących przepisów nie wynika żaden szczególny sposób umocowania zastępcy procesowego (por. art. 89-90 K.p.c.). Zupełnie wystarczające jest więc pisemne oświadczenie mocodawcy, w którego treści musi znaleźć się miejsce dla wyraźnego wskazania osoby pełnomocnika oraz podstawy uprawniającej go do występowania przed sądem w imieniu zainteresowanego. Należy przy tym pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest tutaj dostarczenie do sądu oryginału pełnomocnictwa. W przeciwnym razie konieczne okaże się notarialne poświadczenie jego prawdziwości.

Udzielenie pełnomocnictwa procesowego daje reprezentantowi pracownika umocowanie do (por. art. 91 K.p.c.):
 • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy,
 • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji,
 • udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu,
 • zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie,
 • odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: