eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kiedy postępowanie przed sądem pracy ulega zawieszeniu?

Kiedy postępowanie przed sądem pracy ulega zawieszeniu?

2009-09-01 00:20

Zasadą jest, że sprawy z zakresu prawa pracy powinny być rozpatrywane w trybie pilnym. Nie jest to jednak równoznaczne z niemożliwością zawieszenia toczącego się postępowania. Przyjrzyjmy się, kiedy można się tego spodziewać.

Przeczytaj także: Spory ze stosunku pracy - charakterystyka

Śmierć pracodawcy lub pracownika

Stosownie do postanowień art. 174 §1 pkt 1 Kpc., sąd pracy powinien zawiesić postępowanie w razie śmierci pracownika lub pracodawcy będącego osobą fizyczną i to bez względu na to, który z nich jest stroną powodową. Nie należy bowiem zapominać, że w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy (art. 631 i 632 K.p.) interes prawny w ostatecznym rozstrzygnięciu prawnym mogą mieć następcy prawni zmarłego.

W razie, gdy firma upada

Kolejnym przypadkiem, w którym sąd pracy z urzędu zawiesza postępowanie, jest ogłoszenie upadłości pozwanego pracodawcy, w związku ze sporem dotyczącym wierzytelności wchodzących w skład masy upadłościowej. Należy przy tym podkreślić, że chodzi tu wyłącznie o takie wierzytelności na rzecz pracownika-powoda, które powstały jeszcze przed wszczęciem postępowania upadłościowego wobec pracodawcy, a nie już po ogłoszeniu jego upadłości. Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie w wyroku SN z 19 grudnia 1996 r. (I PKN 31/96, OSNAPiUS 1997, Nr 15, poz. 271), w którym sąd uznał, że roszczenia ze stosunku pracy likwidatora przedsiębiorstwa państwowego powstałe po ogłoszeniu jego upadłości "dotyczą mienia wchodzącego w skład masy upadłości" i wobec tego mogą być dochodzone od syndyka masy upadłości.

W wypadku, o którym mowa powyżej, sąd zawiadamia syndyka albo zarządcę o trwającym postępowaniu, wyznaczając mu odpowiedni termin do wstąpienia do tego postępowania. Brak oświadczenia syndyka albo zarządcy w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z odmową wstąpienia do postępowania.

Do czasu zakończenia sprawy karnej

Do zawieszenia postępowania przed sądem pracy może dojść również w sprawie z tytułu odpowiedzialności materialnej, wytoczonej pracownikowi przez przełożonego. W takiej sytuacji sąd zawiesza postępowanie do momentu zakończenia postępowanie karnego, które toczy się w związku ze szkodą majątkową wyrządzoną danemu pracodawcy przez zatrudnionego (por. uchwała SN z 30 sierpnia 1983 r., IV PZ 34/83, OSN 1984, Nr 2-3, poz. 43).

Możliwość, o której tu mowa, wynika z postanowień art. 177 § 1 pkt 4 Kpc. uprawniającego sąd do zawieszenia postępowanie w razie, gdy dochodzi do ujawnienia czynu, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej może wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: