eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie choroby

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie choroby

2010-02-11 09:32

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jeżeli pracownik nie jest w stanie odebrać świadectwa pracy z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim i nie upoważni do jego odbioru innej osoby, pracodawca musi wysłać je pocztą.

Przeczytaj także: Świadectwo pracy a kontynuacja zatrudnienia

Pytanie: 30 listopada kończy się okres wypowiedzenia umowy o pracę. Od 27 listopada przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy podczas przebywania na zwolnieniu powinienem się zgłosić do pracodawcy po świadectwo pracy, jak również rozliczyć się z pracodawcą? Czy mogę rozliczyć się dopiero po zakończeniu chorobowego? Czy następne zwolnienie lekarskie mogę oddać do zakładu pracy, czy do ZUS?

Odpowiedź: Pracownikowi, któremu kończy się umowa o pracę w trakcie choroby, pracodawca musi sam przesłać świadectwo pracy. Z rozliczeniem z pracownikiem należy zaczekać do końca choroby. Kolejne zwolnienie lekarskie powinno być już dostarczone bezpośrednio do ZUS.


1. O świadectwie musi pamiętać pracodawca

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydania świadectwa pracy nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy wydaje się bezpośrednio pracownikowi lub osobie upoważnionej przez niego w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, świadectwo pracy należy wysłać za pośrednictwem poczty albo doręczyć w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Jeżeli pracownik nie jest w stanie odebrać świadectwa pracy z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim i nie upoważni do jego odbioru innej osoby, pracodawca musi wysłać je pocztą.

2. Chory pracownik nie ma obowiązku przychodzenia do zakładu pracy, aby się rozliczyć z powodu rozwiązania stosunku pracy.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest również zobowiązany dopilnować, aby zwalniany pracownik rozliczył się z otrzymanego mienia. Nie ma jednak podstawy prawnej, która pomimo ustania stosunku pracy obligowałaby pracownika do pojawienia się w trakcie choroby w zakładzie pracy celem rozliczenia się z pracodawcą. Co więcej, jak wspomniano powyżej, również wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika.

A zatem w przypadku choroby pracownik powinien pojawić się w zakładzie pracy niezwłocznie po jej ustaniu. Jest to również w interesie samego pracownika. Odejście pracownika z pracy bez uprzedniego rozliczenia się nie pozbawi bowiem pracodawcy możliwości odzyskania nierozliczonego mienia. Rozliczenie z pracodawcą będzie zatem w przyszłości gwarancją dla samego pracownika, chroniącą go przed ewentualnymi roszczeniami z tego tytułu.

3. Kolejne L-4 należy dostarczyć ZUS-owi

Zaświadczenie lekarskie jest zawsze wystawiane przez lekarza z kopiami w 3 egzemplarzach:
  • oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia do ZUS,
  • pierwszą kopię otrzymuje ubezpieczony pracownik,
  • drugą kopię wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat.
Są zatem dwa podmioty uprawnione do ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz ich wypłaty:
  • płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, czyli pracodawca - w stosunku do pracowników,
  • w pozostałych przypadkach ZUS.
W sytuacji opisanej w pytaniu, po upływie okresu wypowiedzenia stosunek pracy przestaje istnieć, jedynym podmiotem, który należy powiadomić o trwającej wciąż chorobie, jest ZUS i tam należy przesłać zwolnienie.

Podstawa prawna:
  • art. 97 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 58, art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: