eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie stosunku pracy a skargi na pracodawcę

Rozwiązanie stosunku pracy a skargi na pracodawcę

2009-11-26 14:04

Rozwiązanie umowy o pracę nie stoi na przeszkodzie skierowania skargi do Państwowej Inspekcji Pracy (w zakresie ewidencji czasu pracy) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne).

Przeczytaj także: Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

W dniu 1 września 2009 r. podpisałam umowę na czas określony na 3 miesiące, tj. do 30 listopada 2009 r. Złożyłam u pracodawcy podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Umowa została przyjęta i zaakceptowana przez pracodawcę. Kiedy poprosiłam pracodawcę o udostępnienie mi raportu o opłaceniu składki na ZUS oraz o udostępnienie ewidencji pracy pracownika, pracodawca odmówił. W tej sytuacji zachodzi podejrzenie, że pracodawca nie opłaca składek oraz że nie prowadzi ewidencji pracy. Czy po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron mogę zgłosić moje podejrzenie do PIP?

1. PIP jest organem właściwym w zakresie kontroli ewidencji czasu pracy

Odmowa udostępnienia pracownikowi karty ewidencji czasu pracy oraz nieprzekazanie pracownikowi informacji potwierdzającego opłacenie składek uzasadnia pełne prawo pracownika do skierowania w tym zakresie skargi właściwego organu właściwego do ich rozpatrzenia.
  • Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Do zadań PIP należy m.in. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności:
  • przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy,
  • przepisów dotyczących zatrudniania oraz stosunku pracy,
  • wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  • czasu pracy, urlopów,
  • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
Oznacza to, że inspektor PIP jest władny skontrolować prowadzoną w danym zakładzie pracy ewidencję czasu pracy, ale nie kwestie ubezpieczeniowe.

2. Skargi w zakresie ubezpieczeń rozpatruje ZUS

W zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne organem właściwym do wniesienia zapytania bądź skargi będzie ZUS. Inspektorzy kontroli ZUS są bowiem uprawnieni do kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek. Kontrola obejmuje w szczególności:
  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,
  • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: