eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Odpowiedzialność dyscyplinarna a Karta Nauczyciela

Odpowiedzialność dyscyplinarna a Karta Nauczyciela

2009-05-30 12:22

Z początkiem nowego roku szkolnego wejdą w życie znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela. Od 1 września 2009 r. odpowiedzialność dyscyplinarną będą ponosić wszyscy nauczyciele, bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy. Do tej pory nie mogli jej uniknąć jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani. Przyjrzyjmy się, co grozi za zaniedbanie nauczycielskich obowiązków.

Przeczytaj także: Ocena pracy nauczyciela

Podstawowe obowiązki

Nauczyciel, jak każdy pracownik, zobligowany jest rzetelnie i sumiennie wykonywać swe obowiązki zawodowe. Szczegółowy katalog powinności, którym powinna sprostać kadra nauczycielska, zawiera się w art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, dalej: „ustawa”. W świetle tej regulacji, do nauczyciela należy:
 • rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), w tym również zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
 • dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
  Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Nauczyciel, który uchybia godności wykonywanego zawodu lub nie stosuje się do powyższych obowiązków, musi liczyć się z grożącą mu odpowiedzialnością dyscyplinarną (art. 75 ust. 1 ustawy).

Jakie kary?

Zgodnie z art. 76 ustawy, nauczycielowi można wymierzyć następujące kary dyscyplinarne:
 • nagana z ostrzeżeniem,
 • zwolnienie z pracy,
 • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
 • wydalenie z zawodu nauczycielskiego, co w konsekwencji wiąże się również z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.

Wymierzenie wyżej wskazanych kar leży w gestii komisji dyscyplinarnej, która inicjuje również- na wniosek rzecznika dyscyplinarnego- postępowanie dyscyplinarne w sprawie obwinionego nauczyciela (art. 76 ust. 2 i art. 80 ust. 1 ustawy).

 

1 2 3

następna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: