eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Refundacja składek z PFRON: trzeba złożyć wniosek

Refundacja składek z PFRON: trzeba złożyć wniosek

2008-01-13 00:19

Od 1 stycznia 2008 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Pracodawcy, którzy nie widnieją w wykazie PFRON muszą zarejestrować się, aby móc ubiegać się o refundację składek ZUS za niepełnosprawnych pracowników. Szacuje się, że w 2008 roku refundacja składek ZUS za niepełnosprawnych ze środków PFRON wynosiła będzie 1,07 mld zł.

Przeczytaj także: PFRON: dofinansowanie do otwarcia firmy

Zapis w rejestrze PFRON jest koniecznością dla pracodawcy, gdyż brak adnotacji w wykazie wyklucza z możliwości ubiegania się o wsparcie ze strony instytucji. Nie dotyczy to jednak pracodawców, którzy korzystają już z usług tej instytucji (gdyż widnieją w wykazie PFRON).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 2.01.2008r. rozpoczął rejestrację pracowników nie figurujących w rejestrze instytucji. Rejestracja może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem poczty – w siedzibie Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Podkreślić należy też, że dla ułatwienia PFRON na swojej stronie internetowej umieści formularze zgłoszeniowe oraz dokumenty konieczne do zarejestrowania się - www.pfron.org.pl w zakładce SOD. Poza tym od 15 stycznia 2008 r. zostanie uruchomiona specjalna infolinia, której zadaniem będzie udzielanie pomocy w uzyskaniu dokładnych danych dotyczących rejestracji oraz w prawidłowym wypełnieniu dokumentów w celu uzyskania refundacji składek ZUS.

Przypomnijmy, że dotychczas pracodawcy wykazywali tylko kwoty należnych składek ZUS za niepełnosprawnych pracowników, ale nie byli zmuszeni do ich osobistego opłacenia. Z dniem 1 stycznia 2008 r. przedsiębiorcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych mają obowiązek terminowo opłacać za nich składki ZUS, a dopiero potem mogą wnioskować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację poniesionych opłat na świadczenia ZUS.

Ponadto pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, chcąc uzyskać dofinansowanie, będą musieli skrupulatnie rozliczać się z pobieranych środków finansowych z funduszu. Przepisy ustawy o rehabilitacji nakazują wyraźnie, że jeżeli pracodawca będzie zalegał w należnościach wobec PFRON na sumę wyższą niż 100 zł, nie dostanie pieniędzy na refundację składek ZUS aż do momentu uregulowania zaległości (nie później jednak niż do 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja – po tym terminie składki nie będą zwracane).

Wymóg rejestracji w PFRON dotyczy też niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą jak i rolników nie zarejestrowanych w instytucji. Także ci, jeżeli nie widnieją jeszcze w wykazie a chcą ubiegać się o zwrócenie poniesionych opłat na składki ZUS, muszą zarejestrować się w PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą oraz niepełnosprawni rolnicy i rolnicy zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników mogą ubiegać się do funduszu PFRON z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Refundowane będą im wyłącznie składki do wysokości obliczonej od najniższej podstawy ich wymiaru. Wynosi ona 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Do wniosku trzeba będzie dołączyć miesięczną informację o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych składkach oraz stopniu niepełnosprawności. Przez rok PFRON będzie zwracał koszty składki na ubezpieczenia. Niepełnosprawni przedsiębiorcy będą jednak mogli wnioskować o przedłużenie wypłacania refundacji na kolejne lata. Jednakże w obowiązku osoby korzystającej z refundacji jest rozliczenie środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: