eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jaka kara dla pracownika za obmawianie?

Jaka kara dla pracownika za obmawianie?

2008-01-16 14:01

Atmosfera w miejscu pracy ma istotne znaczenie, gdyż jest to czynnik w dużej mierze oddziaływujący na pracę. Nieporozumienia (tzw. różnice zdań między pracownikami) w miejscu pracy w wielu zakładach pracy nie należą do rzadkości. Kłótnie są nieprzyjemne, nużące i denerwują nie tylko tych, którzy biorą w nich udział, ale również mają wpływ na innych współpracowników ( agresja rodzi agresję). Zgodnie z art.100 k.p. pracownik m.in. ma obowiązek przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Bezpodstawne pomawianie lub wyrażanie negatywnych opinii o innych współpracownikach obliguje pracodawcę do wymierzenia kary lub rozwiązania stosunku pracy.

Przeczytaj także: Za co i jaka kara dla pracownika?

Przestrzeganie przez pracownika zasady współżycia społecznego ma zapewnić dogodną atmosferę w pracy oraz gwarantować przyjazne stosunki międzyludzkie. Co za tym idzie - w kompetencji pracownika jest przestrzeganie wytycznych w miejscu pracy jak i poza miejscem pracy.

W sytuacji, gdy pracownik zniesławia swoich współpracowników, musi się liczyć z tym, że pracodawca ma prawo ukarać go lub zwolnić. Nieprzestrzeganie przez pracownika praw pracowniczych umożliwia pracodawcy nałożenie kary dyscyplinarnej lub rozwiązanie umowy o pracę. Pracodawca ma możliwość wyboru, jaką karę wymierzyć.

Bezpodstawne i umyślne obgadywanie przez pracownika swoich współpracowników jest niewątpliwie naruszeniem art. 100 kodeksu pracy w zakresie naruszenia zasad współżycia społecznego. W takiej sytuacji zgodnie z kodeksem pracy (art. 52.§ 1.) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia w razie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca ma też uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (wina umyślna lub skandaliczne niedbalstwo).

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Okręgowego SPiUS w Łodzi w wyroku z 12 września 1978 r. (sygn. akt I P 786/78), który orzekł, że obowiązkiem pracownika jest poprawne zachowanie się wobec kierownictwa i współpracowników w miejscu pracy. Sąd Okręgowy w swym wyroku podkreślił, że pracownik narusza podstawowe obowiązki jeżeli notorycznie rozgłasza opinie niepochlebne i niezgodne z prawdą pod względem moralnym i zawodowym wobec innych współpracowników .Takie zachowanie jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Pamiętać bowiem należy, że jednym z podstawowych warunków dopuszczalnej krytyki jest zachowanie odpowiedniej formy swojej wypowiedzi. Owa wypowiedz nie może mieć charakteru obraźliwego i znieważającego.

Naganne zachowanie nie musi od razu wiązać się z usunięciem z pracy, pracodawca ma możliwość wymierzenia kary wobec niesubordynowanego pracownika. Zgodnie z katalogiem kar wymienionych w artykule 108 kodeksu pracy pracodawca może zastosować wobec pracownika tzw. karę porządkową – upomnienie lub naganę. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i dotychczasowy stosunek do pracy pracownika.

Jednakże wykazać należy, że pracodawca nie ma prawa w omawianym przewinieniu obciążyć pracownika karą pieniężną. Te mogą być bowiem nakładane na pracowników jedynie za nieprzestrzeganie przez przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (art. 108 § 2 k.p.)

Nadmienić należy również, że zgodnie z kodeksem pracy kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracownik ma możliwość dokonania wyboru czy chce usprawiedliwić się ustnie czy też w formie pisemnej. Pracownik może w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw (art. 112. § 1). W ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu przez pracodawcę, pracownik może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
Przeczytaj także: Jakie kary dla pracownika? Jakie kary dla pracownika?

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: